dormakaba uppnår de första målen under det andra året av sin femåriga strategiska hållbarhetscykel

Rümlang, 31 augusti 2023 – Två år efter att dormakaba lanserade sitt hållbarhetsprotokoll och fastställde mer än 30 ESG-mål har företaget fortsatt att leverera på sina hållbarhetsåtaganden med goda resultat. dormakaba uppnådde sina mål för kretsloppsekonomi för 2023 och är också på god väg med sin satsning Science Based Targets initiative (SBTi) – ett åtagande som går ut på att minska de verksamhetsrelaterade koldioxidutsläppen i linje med 1,5-gradersmålet.

dormakabas ESG-mål och hållbarhetsprotokoll, som bygger på tre pelare – personal, planet och partnerskap – utgör en stabil grund för att företaget ska behålla sin ledande ställning i branschen. Dessutom bidrar de till att dormakaba har ett gynnsamt läge när det gäller att uppfylla de snabbt föränderliga reglerna och kraven på hållbarhetsområdet.

Nedan följer några av de viktigaste hållbarhetsresultaten från räkenskapsåret 2022/23 som framgår av företagets hållbarhetsrapport, som släpptes i dag.

Företaget minskade sina Scope 1+2-utsläpp med mer än 10 000 tCO2e, eller 13 % sedan utgångsläget under räkenskapsåret 2019/20. Det innebär att dormakaba är på rätt spår med sitt åtagande SBTi. Företaget kommer att fortsätta att ha ett starkt fokus på att möjliggöra en ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom sin bransch. I hållbarhetsrapporten informerar dormakaba för första gången om sin tydliga klimatomställningsplan, som är i linje med rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade ekonomiska upplysningar (TCFD).

dormakaba uppnådde sina mål 2023 om att integrera riktlinjer för kretsloppstänkande i produktutvecklingsprocessen och att ha branschledande energieffektivitet för nya produkter. Med tanke på att cirka 80 % av en produkts miljöpåverkan förutbestäms under utformningsfasen är det avgörande att införa dessa riktlinjer i början av produktutvecklingen för att kunna erbjuda kunderna mer hållbara produkter. Företaget har redan fått positiva reaktioner från marknaden på sina nyligen införda hållbara produktinnovationer, såsom det sensorstyrda automatiska dörrsystemet eller beräkningsverktyget för dörreffektivitet, som förbättrar byggnadernas energibalans samtidigt som det leder till minskade kostnader och koldioxidutsläpp.

I stället för att hamna på deponi kunde dessutom 90 % av avfallet från dormakaba-anläggningarna återvinnas, återanvändas (däribland råmaterial och energiåtervinning) eller lagras på plats. Det är en viktig milstolpe när det gäller företagets mål att uppnå noll avfall till deponi fram till 2027. dormakaba har redan minskat mängden avfall som går till deponi på alla sina tillverkningsanläggningar med 31 % jämfört med utgångsåret.

Personalsäkerheten är en högt prioriterad fråga för dormakaba. 2023 publicerade företaget sitt hälso- och säkerhetsdirektiv, som är den viktigaste grundbulten för en positiv säkerhetskultur. Företaget lägger också allt större fokus på att rapportera iakttagelser av osäkerhetsmoment, vilket är viktigt för att kunna förebygga och förhindra skador och olyckor. Under det här räkenskapsåret rapporterade anställda över 1 200 osäkerhetsmoment jämför med sju under räkenskapsåret 2021/22.

Sedan 2019 har företaget samarbetat med EcoVadis för att utvärdera sina leverantörer utifrån en rad hållbarhetskriterier. Från det att samarbetet inleddes har 23,7 % av gruppen högriskleverantörer utvärderats. 42 % av dessa leverantörer har genomgått en uppföljande omvärdering och cirka 60 % av de omvärderade leverantörerna har förbättrat sitt resultat, med en sammantagen förbättring på 3,4 resultatpunkter.

Fortsättningsvis kommer dormakaba att vidareutveckla dessa och andra satsningar för att uppfylla sina mål som det ledande företaget inom ESG i branschen. Läs mer om målen och vilka framsteg som företaget gjort i dormakabas hållbarhetsrapport 2022/23.

https://report.dormakaba.com/2022_23/sustainability/