Maskindirektivet ställer höga krav på säkra dörrmiljöer i byggprocesser

Inom EU räknas en automatiserad dörr som en maskin och en dörrautomatik som en delvis fullbordad maskin. Det gör att maskindrivna dörrar regleras av Maskindirektivet, Europastandard EN 16005 omfattar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar för persontrafik. Det är driftsättande installatör som är ansvarig för att alla krav på riskanalys, dokumentation, CE-märkning m.m. följs till punkt och pricka. ”Minsta miss kan få kostsamma konsekvenser. Just därför är det viktigt att samarbeta med säkerhetsexperter redan tidigt i projekteringsfasen”, menar Anders Sandgren, Business Developer Specifications på dormakaba Scanbalt.

Nybyggnationer och ombyggnationer är ofta omfattande projekt med flera olika typer av dörrmiljöer där automatik används. Det kan även vara många olika konsulter involverade när det gäller vilka produkter som väljs. Risken med många olika aktörer är att de föreslagna lösningarna inte tar hänsyn till hela kravbilden – däribland Maskindirektivets säkerhetskrav, men även utrymnings-, tillgänglighets- och brandkrav. Det är inte ovanligt att motstridigheter i handlingarna upptäcks senare i projektet, vilket ofta blir kostsamt.

– Är man angelägen om accesslösningar som följer Maskindirektivet, samt alla krav på tillgänglighet, brandsäkerhet och utrymning, krävs bästa möjliga kommunikation mellan de olika aktörerna. Det behövs koordinering av kraven från olika intressenter för att hitta en kostnadseffektiv helhetslösning som lever upp till verksamhetens behov, lag- och myndighetskrav, säger Anders och fortsätter. Det är här kunniga säkerhetsexperter kan spela en central nyckelroll genom att ha total överblick redan från projektets inledningsfas.

Stöd i alla faser av projektet
dormakaba har ett av de mest kompletta sortimenten inom accesslösningar och kan göra skillnad genom att vara en rådgivande partner till fastighetsägare, arkitekter, säkerhetskonsulter, installatörer och projektledare från projektstart till mål. – Vi har ett dedikerat projekteringsteam som för en nära dialog under alla faser av projektet och stöttar med att skriva, ändra eller granska specifikationer och ge förslag på kostnadseffektiva helhetslösningar som lever upp till alla krav, förklarar Anders Sandgren. Nära dialog mellan tillverkare, arkitekter, säkerhetskonsulter, installatörer och projektledare är avgörande för att få framgång i projektet – och det är ofta flera av dessa intressenter vi brukar samarbeta med.

Beprövade lösningar ger försprång
Ett förenklande sätt att leva upp till Maskindirektivet när det gäller automatiserade dörrar, är att välja produkter och lösningar som använts otaliga gånger tidigare.

– Bara som exempel, våra dörrautomatiker dormakaba ED100/250 är beprövade produkter som funnits på marknaden i väldigt många år. De har bevisat sig i åtskilliga lösningar och projekt som följer Maskindirektivet, säger Anders Sandgren. Det betyder att man inte bara får en hållbar och säker teknisk lösning, utan även en utgångspunkt som avsevärt förenklar processen genom att produkterna klarat alla krav och prövningar många gånger tidigare. Det finns redan upptrampade spår att följa, så att säga. En dörr med automatisk öppning räknas som en maskin och installationen ska därför följa Maskindirektivet. Europastandarden SS-EN 16005 omfattar säkerhet vid användande av maskindrivna dörrar för persontrafik och ger en guidning till hur man kan hantera kraven som ställs på en automatiserad dörr. Det är installationsfirman som ansvarar för att den automatiserade dörren (maskinen) efter utförd riskanalys blir korrekt installerad, dokumenterad samt CE märkt.

Anders tipsar:

SS-EN 16005 gäller visserligen inte retroaktivt för installationer före 2012, men man behöver ändå tänka efter vid ombyggnationer eller vid utbyte av komponenter på befintliga dörrar med automatik. Det vill säga, gör man en större förändring skall dörren och automatiken hanteras som en ny maskin enligt standarden. – Det skall alltid, oavsett typ av byggnad, finnas ett skydd i bakkant på en automatiserad dörr. Det kan göras med ett mekaniskt skydd eller säkerhetssensorer var för sig eller i kombination för att förhindra klämskador. En miss av små detaljer som denna kan bli kostsam i större projekt.

  • Man kan spara energi genom att öppna och stänga dörrar på ett intelligent sätt. Ett exempel på detta är pardörrlösningar där man kan välja att bara en dörr öppnas istället för båda om det inte behövs en full öppning. I många accessprodukter finns idag inbyggda energisparfunktioner.
  • Automatiserade och självöppnande dörrar förenklar passageflöden. Beröringsfria dörrar ger stora hygienfördelar. Ytor som vi rör vid med händerna kan som bekant utgöra källor till infektioner.
  • Planeringen av nöd- och panikutrymning är alltid viktigt oavsett om det gäller en dörr eller flera. Dörrar behöver vara förberedda för att vid nödfall kunna öppnas för att styra människoflöden enligt en förutbestämd plan. I stora system kan dörrar vara kopplade till ett gemensamt styrsystem för fastigheten. Regler för utrymning skiljer sig mellan olika länder, även i Norden. Dormakaba kan stötta i ett helhetsperspektiv.

ED 100/250 Slagdörrsautomatik

Om bekväm och användarvänlig in- och utpassering ligger högt på prioriteringslistan för era byggnader är dormakabas lösningar det självklara valet. Med slagdörrsautomatikerna ED 100 och ED 250 presenterar dormakaba elektro­ mekaniska slagdörrsautomatiker som är lämpliga för många användningsområden. Läs mer