Friskrivningsklausul pressmeddelande

Denna information innehåller till viss del framåtblickande uttalanden, där ord som exempelvis “tror”, “förmodar”, “förväntar”, ”beräknar”, ”planerar” eller liknande formuleringar används. Sådana framåtblickande uttalanden görs baserat på antaganden och förväntningar som företagets ledning anser vara rimliga vid den aktuella tidpunkten för uttalandet, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. De är således inte uttalanden som är baserade på historisk eller nuvarande fakta. Läsare bör inte ha orimliga förväntningar på uttalanden som avser förhållanden som kan påverkas av kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer. På grund av dessa faktorer kan företagets eller koncernens faktiska framtida resultat, ekonomiska situation, utveckling eller prestation i väsentlig mån skilja sig från det som påstås eller antyds genom dylika framåtblickande uttalanden.

Dessa faktorer omfattar exempelvis:

 • allmänna ekonomiska förhållanden
 • konkurrens från andra företag
 • effekter av och risker med ny teknologi
 • företagets löpande kapitalbehov
 • finansieringskostnader
 • fördröjningar i integreringen av fusioner eller förvärv
 • förändringar gällande driftkostnader
 • valutafluktuationer och prisförändringar gällande råmaterial
 • företagets förmåga att rekrytera och behålla kvalificerad personal
 • politiska risker i länder där företaget är verksamt
 • ändringar i tillämpliga lagar
 • realisering av synergier
 • samt andra faktorer som kan identifieras i denna information.

Om en eller flera av dessa risker, osäkerheter eller andra faktorer skulle ha en märkbar påverkan, eller om det skulle visa sig att bakomliggande antaganden eller förväntningar är felaktiga, kan det faktiska resultatet avsevärt skilja sig från det antydda. Med tanke på dessa risker, osäkerheter och andra faktorer, bör läsare inte ha orimliga förväntningar på dylika framtidsorienterade uttalanden. Förutom i den utsträckning som krävs enligt gällande lagar eller föreskrifter, har företaget inget ansvar att fortsätta att rapportera om eller uppdatera gjorda framåtblickande uttalanden eller justera dem i enlighet med framtida händelser eller utvecklingar. Det bör noteras att tidigare prestationer inte kan ses som vägledande för framtida prestationer. Notera även att interimsresultat inte nödvändigtvis ger en indikation om helårsresultatet. Personer som önskar rådgivning bör konsultera en oberoende rådgivare.

Denna information utgör inte ett erbjudande, uppmaning eller en förfrågan gällande försäljning eller köp av värdepapper.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, osv. är registrerade varumärken som ägs av dormakaba Group. På grund av nationella restriktioner eller av marknadsföringsmässiga skäl är vissa produkter från dormakabakoncernen eventuellt inte tillgängliga på alla marknader.