Zastrzeżenia

Zastrzeżenia

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Ważne informacje prawne

Osoby, które zamierzają korzystać z materiałów udostępnianych na stronie internetowej spółki (dalej „Witryna dormakaba”), wyrażają zgodę na poniższe:

Użytkowanie Witryny dormakaba
Cała zawartość Witryny dormakaba podlega ochronie praw autorskich z wszystkimi prawami zastrzeżonymi. Użytkownik może pobierać lub drukować poszczególne strony i/lub sekcje Witryny dormakaba z zastrzeżeniem, że nie usunie żadnych informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Żaden przypadek pobierania lub kopiowania w inny sposób zawartości Witryny dormakaba nie stanowi przeniesienia tytułu własności na użytkownika, w zakresie jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów. Użytkownikowi zabrania się sporządzania kopii (w całości lub w części), przekazywania (za pomocą środków elektronicznych lub w inny sposób), modyfikowania, umieszczania linków lub użytkowania w jakichkolwiek celach publicznych lub handlowych Witryny dormakaba bez uzyskania uprzedniego, pisemnego zezwolenia dormakaba.

Treści niestanowiące oferty
Żadna część Witryny dormakaba nie zostanie zinterpretowana jako zachęta, oferta lub rekomendacja nabycia lub rozporządzenia jakąkolwiek inwestycją lub zaangażowania się w jakąkolwiek inną transakcję.

Brak udzielenia zapewnienia
Chociaż grupa dormakaba dokłada wszelkich starań, aby uzyskiwać informacje ze źródeł, które jej zdaniem są wiarygodne, dormakaba nie wydaje żadnych oświadczeń co do dokładności, wiarygodności lub kompletności jakichkolwiek informacji lub opinii zawartych w Witrynie dormakaba. Informacje i opinie zawarte w Witrynie dormakaba są zapewniane przez dormakaba wyłącznie do użytku osobistego i w celach informacyjnych, a także mogą ulec zmianie bez zawiadomienia. Żadne treści zawarte w Witrynie dormakaba nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej lub innego rodzaju, ani nie należy na nich polegać podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych lub innego rodzaju. Użytkownik powinien uzyskać właściwą i konkretną poradę profesjonalną przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Brak gwarancji
Informacje i opinie zawarte w Witrynie dormakaba są zapewniane bez żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych.
Ograniczenie odpowiedzialności
dormakaba ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód i strat w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej spowodowanych rażącym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem.
W przypadku drobnego lub zwykłego zaniedbania, dormakaba ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku naruszenia podstawowego zobowiązania, a poziom odpowiedzialności zostaje ograniczony do szkody, która jest typowa i możliwa do przewidzenia. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych osobie i nie wpływa na zobowiązania gwarancyjne i odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt podmiotu dormakaba.

Powiązane strony internetowe
W momencie skorzystania z niektórych linków w Witrynie dormakaba, użytkownik może opuścić Witrynę dormakaba. Podmiot dormakaba nie dokonał weryfikacji żadnej ze stron internetowych powiązanych linkami ze Witryną dormakaba, a zatem nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na niniejszych stronach internetowych, ani za produkty, usługi lub inne artykuły oferowane za pomocą niniejszych stron internetowych.

Istotne interesy
Grupa dormakaba i/lub jej członkowie zarządu, przedstawiciele kierownictwa i pracownicy mogą lub mogli posiadać udziały lub stanowiska, lub mogą lub mogli prowadzić handel lub występować jako osoby wpływające na rynek w zakresie właściwych papierów wartościowych. Ponadto, niniejsze podmioty lub osoby mogą lub mogli posiadać stosunki z pewnymi spółkami, lub mogą lub mogli świadczyć korporacyjne usługi finansowe lub inne usługi na ich rzecz, lub mogą lub mogli występować jako członkowie zarządu niniejszych pewnych spółek.

Wyniki inwestycyjne
Nie należy opierać się na wynikach z przeszłości przy ocenie przyszłych wyników inwestycji. Wartość inwestycji może zmniejszyć się, a także podwyższyć, a inwestorzy mogą nie uzyskać z powrotem zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walutowych mogą spowodować obniżenie lub podwyższenie wartości inwestycji.

Lokalne ograniczenia prawne
Witryna dormakaba nie jest adresowana do żadnej osoby znajdującej się w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której (z tytułu obywatelstwa niniejszej osoby, jej miejsca zamieszkania lub na innej podstawie) publikowanie lub dostępność Witryny dormakaba są zabronione. Osobom, w zakresie których zastosowanie mają niniejsze zakazy, zabrania się wchodzenia na Witrynę dormakaba.

Statystyki strony internetowej
W celu uzyskania informacji o wynikach Witryny internetowej Grupy dormakaba i jej pozycji względem innych stron internetowych, co ma na celu zapewnienie lepszych usług przez podmiot dormakaba jego klientom i odwiedzającym, podmiot dormakaba wykorzystuje usługę Google Analytics w celu monitorowania i rejestrowania ruchu w Witrynie internetowej. Zgodnie z wytycznymi Google, poniższe ma zastosowanie do usługi Google Analytics:
„Niniejsza Witryna korzysta z narzędzia analityki internetowej Google Analytics, które zapewnia Google, Inc. (dalej „Google”). Narzędzie Google Analytics korzysta z plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi w komputerze użytkownika, w celu ułatwienia analizowania sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu wykorzystywania niniejszej witryny internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach firmy w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje niniejsze informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn internetowych, a także zapewnienia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i wykorzystywaniem Internetu. Google może również przekazywać niniejsze informacje stronom trzecim, jeśli niniejsze jest wymagane na mocy przepisów prawa lub jeśli niniejsze strony trzecie przetwarzają niniejsze informacje na rzecz Google. Google nie kojarzy adresów IP użytkowników z jakimikolwiek danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy, jednakże zwrócić uwagę, że po dokonaniu niniejszego, użytkownik może stracić możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności niniejszej witryny internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych przez firmę Google w sposób i w celach wskazanych powyżej.”
Niniejsza witryna internetowa stosuje Google Analytics z funkcją „anonymizeIp()” przechowującą adresy IP w skróconej wersji, które nie mogą zostać powiązane z konkretnymi osobami, co ma na celu zapewnienie dodatkowego poziomu prywatności odwiedzających.

Warunki ochrony danych
dormakaba poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa i prywatności informacji osobowych użytkownika i przetwarza wszelkie dane osobowe uzyskane w wyniku wykorzystywania przez użytkownika strony internetowej zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danych.
Użytkownik posiada stosowną wiedzę i zgadza się, że możemy przekazywać jego imię i nazwisko, adres, adres mailowy i/lub wszelkie inne informacje osobowe dowolnym stronom trzecim (i) w celach przetwarzania danych zgodnie z celem, w którym zostały przekazane, (ii) w ramach restrukturyzacji lub sprzedaży podmiotu dormakaba, (ii) w celu wsparcia naszych stosunków z klientami w zakresie użytkownika (szczególnie marketing bezpośredni lub badania rynkowe), lub (iv) w przypadku, gdy na mocy prawa lub postępowania prawnego wymaga się od nas ujawnienia informacji osobowych użytkownika.
Dane, które pozyskujemy od użytkownika, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscach poza Szwajcarią i Unią Europejską (UE), w których obowiązujące prawodawstwo dotyczące ochrony danych może być nieodpowiednie z perspektywy Szwajcarii lub UE.
Poprzez przekazanie swoich danych osobowych użytkownik zgadza się na niniejsze przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie działania, które są zasadnie konieczne w celu zapewnienia, że dane użytkownika są traktowane z zachowaniem bezpieczeństwa i zgodnie z niniejszymi Warunkami ochrony danych.

Zmiany Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności:
Naszym celem jest zachowanie zgodności treści niniejszej Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności z wszelkimi prawami w zakresie Internetu i innymi obowiązującymi prawami, wraz z ich późniejszymi zmianami. W tym celu, zastrzegamy sobie prawo do systematycznej weryfikacji i zmiany niniejszej Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności. Każdy użytkownik Witryny dormakaba powinien systematycznie sprawdzać niniejszą stronę w celu bieżącego zapoznawania się ze zmianami Klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.