Ważne dokumenty

Warunki handlowe

Warunki handlowe

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży dormakaba Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie z dnia 13.08.2020 roku

I. Postanowienia wstępne
1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: ,,OWS”) odnoszą się do umów zawieranych przez dormakaba Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie (05-520) przy ul. Warszawskiej 72, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 83569, wysokość kapitału zakładowego: 10.000.000,00 PLN, NIP: 5271026899, REGON: 010331574 (zwaną dalej: ,,dormakaba Polska”). Duży przedsiębiorca art. 4c ustawy (Dz.U. 2019 poz.118 z późn. zm), załącznik I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

2. OWS stanowią integralną część umów zawieranych przez dormakaba Polska z Zamawiającymi prowadzącymi działalność gospodarczą, bez względu na sposób zawarcia umowy i o ile dormakaba Polska nie wyłączyła wyraźnie w formie pisemnej postanowień OWS w stosunku do konkretnej umowy w całości lub w części. W przypadku częściowego wyłączenia OWS z danej umowy, mają one zastosowanie do tej umowy w pozostałym zakresie. W przypadku braku wyraźnego wyłączenia OWS z danej umowy i jednoczesnym zawarciu w tej umowie postanowień sprzecznych z OWS, pierwszeństwo znajdują postanowienia umowy z uzupełniającym zastosowaniem w pozostałym zakresie OWS.

3. O ile dormakaba Polska w jakichkolwiek ustaleniach czy dokumentach posługuje się terminem „OWS”, mowa jest o OWS obowiązujących w dacie poczynienia w/w ustaleń lub w dacie sporządzenia dokumentu.

4. OWS są dostarczane Zamawiającemu wraz z ofertą, o której mowa w pkt II.1.a poniżej lub wraz z przyjęciem i potwierdzeniem zamówienia, o którym mowa w pkt II.1.b. poniżej. Aktualna treść OWS dostępna jest również na stronie www.dormakaba.pl

II. Warunki zawarcia umowy pomiędzy dormakaba Polska a Zamawiającym
1. Umowa pomiędzy dormakaba Polska a Zamawiającym może zostać zawarta w następującym trybie:
a. poprzez złożenie przez Zamawiającego zapytania ofertowego zawierającego szczegółowy zakres i opis zamówienia (w szczególności wymagane jest dokładne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem identyfikacyjnym oraz ilością w odpowiednich jednostkach miary stosowanych przez dormakaba Polska dla zamawianego towaru), a następnie złożenia przez dormakaba Polska oferty określającej istotne postanowienia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z potwierdzeniem przez Zamawiającego przyjęcia oferty dormakaba Polska bez zastrzeżeń (zastrzeżenie przez Zamawiającego zmian i uzupełnień nie stanowi przyjęcia oferty), o ile zostanie ono dokonane w terminie zakreślonym w ofercie (liczy się data doręczenia dormakaba Polska potwierdzenia przyjęcia oferty);
b. poprzez złożenie przez Zamawiającego zamówienia zawierającego szczegółowy zakres i opis zamówienia (w szczególności wymagane jest dokładne podanie nazwy zamawianego towaru wraz z numerem identyfikacyjnym oraz ilością w odpowiednich jednostkach miary stosowanych przez dormakaba Polska dla zamawianego towaru), w oparciu o aktualne cenniki lub przesłane indywidualnie Zamawiającemu, po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia przez dormakaba Polska, w którym wskazany zostaje przewidywany termin realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu względem dostarczonych wraz z przyjęciem i potwierdzeniem zamówienia OWS, są one wiążące Strony jako element zawartej umowy. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, na co Zamawiający ma 3 dni od daty doręczenia OWS, umowę uważa się za niezawartą, chyba że Strony ustaliły wyraźnie co innego;
c. w każdej sytuacji umowa może zostać zawarta poprzez podpisanie jej treści przez obie Strony, z pominięciem czynności wskazanych w pkt II.1.a. i I.1.b. powyżej, lub też z uwzględnieniem wcześniej poczynionych uzgodnień.

2. Zapytanie ofertowe, potwierdzenie przyjęcia oferty, o których mowa w pkt II.1.a. powyżej oraz zamówienie i sprzeciw w stosunku do OWS, o których mowa w pkt II.1.b. powyżej muszą być każdorazowo podpisane przez osoby do tego upoważnione (wskazane we właściwym rejestrze lub posiadające stosowne pełnomocnictwo lub pracownika/współpracownika Zamawiającego, operującego w biurze handlowym lub dziale zajmującym się zamówieniami określonego rodzaju, który przy wykorzystaniu sprzętu, adresu e-mail lub papieru z oznaczeniami Zamawiającego, składa w jego imieniu zamówienia lub przyjmuje oferty).

3. Potwierdzenie przyjęcia oferty, o której mowa w pkt II.1.a. powyżej oraz brak sprzeciwu, o którym mowa w pkt II.1.b. stanowią akceptację OWS.

4. Oświadczenia, o których mowa w pkt II.1. powyżej mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail), faxem lub na piśmie na adresy wskazane przez Zamawiającego oraz dormakaba Polska.

5. Brak przyjęcia i potwierdzenia przez dormakaba Polska zamówienia, o którym mowa w pkt II.1.b. powyżej nie stanowi dorozumianej zgody dormakaba Polska na zawarcie umowy, jak również nie stanowi naruszenia postanowień innych zawartych pomiędzy dormakaba Polska a Zamawiającym umów.

6. Wszelkie inne, niż zawarte w ofercie lub przyjęciu zamówienia informacje dotyczące w szczególności cen, dostępności asortymentu i terminów realizacji, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Wszelki wyraźnie nie wskazany w ofercie lub przyjęciu zamówienia asortyment, w tym elementy składowe towarów lub inne pozycje kosztowe (np. związane z kosztami dostawy, montażem) nie obciążają dormakaba Polska i mogą być dostarczone lub zrealizowane przez dormakaba Polska na zasadach i w cenie dodatkowo uzgodnionych przez Strony.

8. Oczywiste pomyłki pisarskie, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe czy inne o podobnym charakterze w dokumentach pochodzących od dormakaba Polska nie wiążą dormakaba Polska i mogą być przez dormakaba Polska prostowane na każdym etapie realizacji umowy. Zamawiającemu nie przysługują względem dormakaba Polska jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

III. Cena i terminy płatności
1. Cena za zamawiane towary oraz terminy płatności określane są w ofercie, o której mowa w pkt II.1.a. powyżej lub w oświadczeniu o przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia przez dormakaba Polska, o którym mowa w pkt II.1.b. powyżej. Ceny są określone w wartości netto, do której doliczany będzie podatek VAT. W przypadku, gdy w czasie pomiędzy określeniem przez dormakaba Polska ceny a datą wystawienia faktury VAT nastąpi zmiana stawki podatku, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny uwzgledniającej zmianę tej stawki.

2. W przypadku braku określenia w dokumentach wskazanych powyżej terminów płatności, obowiązują następujące zasady:
a. zaliczka w wysokości 100% wartości brutto zamówionych towarów płatna w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia oferty, o których mowa w pkt II.1.a. powyżej lub doręczenia oświadczenia dormakaba Polska o przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w pkt II.1.b. powyżej. Wpłata zaliczki stanowi warunek rozpoczęcia realizacji przez dormakaba Polska umowy;
b. pozostała część ceny, o ile nie została zapłacona w całości na podstawie pkt III.2.a powyżej, w terminie 7 dni od dostarczenia zamówionych towarów, z zastrzeżeniem postanowienia pkt III.2.c. poniżej;
c. w przypadku, gdy zamówione towary wymagają montażu, który jest dokonywany przez dormakaba Polska zaliczka, o której mowa w pkt III.2.a powyżej, wynosi 30% wartości brutto zamówionych towarów, a kolejne 30% wartości brutto zamówionych towarów płatne jest w terminie 7 dni od dostarczenia zamówionych towarów, a pozostałe 40% w terminie 14 od zakończenia montażu.
d. w przypadku, wstrzymania montażu przez Zamawiającego bądź nieprzygotowania miejsca montażu zgodnie z wytycznymi dormakaba Polska wystawiana jest faktura VAT do 90% wartości brutto zamówionych towarów lub pozostałej do zapłaty reszty ceny, w zależności od wysokości pobranych wcześniej kwot.

3. Niezależnie od postanowień pkt III.2. powyżej, w przypadku dostawy lub montażu zamówionych produktów częściami, dormakaba Polska może wedle swojego wyboru obciążać Zamawiającego ceną sukcesywnie, po dostawie lub montażu poszczególnych elementów objętych umową albo jednorazowo - po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich elementów, o których mowa w umowie. dormakaba Polska może również wystawić fakturę VAT opiewającą na kwotę za dostawę danego towaru w sytuacji, gdy Zamawiający nie odbiera towaru z przyczyn innych niż leżące po stronie dormakaba Polska (np. brak frontu robót umożliwiającego montaż).

4. W przypadku sukcesywnego obciążania Zamawiającego ceną za dostarczane i montowane produkty, zgodnie z pkt III.3. powyżej, dormakaba Polska może wstrzymać się z dalszym wykonywaniem umowy - bez popadnięcia z tego tytułu w opóźnienie lub zwłokę, w przypadku braku płatności przez Zamawiającego za wymagalne już faktury VAT - do czasu zapłaty przez Zamawiającego zaległości.

5. dormakaba Polska może wstrzymać się również z wykonaniem części lub całości umowy, bez popadnięcia z tego tytułu w opóźnienie lub zwłokę, w przypadku gdy Zamawiający zalega z zapłatą jakichkolwiek należności wynikających z innych umów łączących dormakaba Polska z Zamawiającym, do czasu zapłaty przez Zamawiającego zaległości.

6. Podstawą zapłaty ceny będą faktury VAT wystawiane przez dormakaba Polska w terminach wskazanych w niniejszym pkt III OWS. Płatności winna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Za termin zapłaty uznaje się termin uznania rachunku bankowego dormakaba Polska.

7. W przypadku opóźnienia lub braku płatności, dormakaba Polska może dochodzić - poza innymi uprawnieniami przewidzianymi przepisami prawa oraz niniejszymi OWS - zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

8. dormakaba Polska zastrzega sobie własność sprzedanych towarów aż do uiszczenia przez Zamawiającego ceny. dormakaba Polska w razie braku zapłaty ceny może, wedle swojego wyboru, żądać uiszczenia ceny lub zwrotu dostarczonych Zamawiającemu towarów.

9. Zapłata ceny za dostarczone towary jest również jednym z warunków realizacji przez dormakaba Polska świadczeń wynikających z gwarancji, o której mowa w pkt VI OWS. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości lub terminowości wykonania umowy nie stanowi podstawy do wstrzymania się z zapłatą ceny za dostarczony lub zamontowany towar.

IV. Dostawa zamówionych towarów
1. Terminy dostaw zamawianych towarów oraz ewentualnie terminy montażu określane są w ofercie, o której mowa w pkt II.1.a. powyżej lub w oświadczeniu o przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia przez dormakaba Polska, o którym mowa w pkt II.1.b. powyżej. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania osoby upoważnionej do potwierdzenia odbioru towarów w miejscu przeznaczenia oraz zapewnienia rozładunku dostarczonych towarów.

2. Dostawa następuje przez dormakaba Polska lub na jej zlecenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w pkt II.1.a. powyżej lub w zamówieniu, o którym mowa w pkt II.1.b. powyżej, o ile dormakaba Polska w późniejszych dokumentach stanowiących element umowy nie wskazała inaczej, na koszt Zamawiającego, chyba że inaczej potwierdzono w ofercie dormakaba Polska

3. Termin dostawy liczony jest od daty zaksięgowania na rachunku bankowym dormakaba Polska zaliczki, o której mowa w pkt III.2.a. W przypadku, gdy zapłata zaliczki nie jest wymagana, termin ten jest liczony od dnia otrzymania przez dormakaba Polska potwierdzenia przez Zamawiającego przyjęcia oferty, zgodnie z pkt II.1a. powyżej lub upływu terminu na sprzeciw wobec OWS, o którym mowa w pkt II.1.b.

4. W przypadku braku określenia w dokumentach wskazanych powyżej terminów dostawy, termin ten zostaje określony przez dormakaba Polska w toku wykonywania umowy.

5. Niezależnie od sposobu określenia terminu dostawy ma on charakter orientacyjny, wyliczony na podstawie doświadczenia dormakaba Polska. Zmiana terminu dostawy (jego skrócenie lub wydłużenie), nie stanowi naruszenia postanowień umowy.

6. W przypadku, gdy umową objęta jest sprzedaż towarów wraz z ich montażem, dostawa możliwa jest jedynie po udostępnieniu dormakaba Polska frontu robót w stanie umożliwiającym ten montaż (również w sposób uwzględniający wytyczne dormakaba Polska). Zamawiającego obciążają koszty poniesione przez dormakaba Polska (np. magazynowania, dodatkowego transportu, przestoju ekipy montażowej) w związku z brakiem możliwości dostawy towarów z powodu nieprzygotowania właściwego frontu robót lub z powodu innych opóźnień w odbiorze zamówionych towarów lub odbiorze towarów po dokonanym montażu (z przyczyn innych, niż leżące po stronie dormakaba Polska).

7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Zamawiającego, bez względu na to, czy Zamawiający fizycznie towar odebrał.

8. Niezależnie od innych przyczyn wskazanych w przepisach prawa lub niniejszych OWS, dormakaba Polska nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji dostaw z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności takich jak siła wyższa, strajki czy zmiany w obowiązujących przepisach.

V. Montaż zamówionych towarów oraz odbiory
1. W przypadku, gdy dormakaba Polska zgodnie z umową zobowiązana jest do montażu dostarczonych towarów, przystąpienie do montażu wymaga zgłoszenia gotowości do montażu przekazanego przez Zamawiającego (w formie pisma, wiadomości e-mail lub faxu). Dzień oraz godzina montażu ustalane są przez Strony w ramach bieżących uzgodnień.

2. W ramach montażu Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
a. zapewnienia rozładunku dostarczonych towarów oraz zabezpieczenia ich składowania do czasu rozpoczęcia montażu;
b. zapewnienia dostępu (dojazdu) do miejsca montażu;
c. bezpłatnego udostępnienia zasilania w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej znajdującej się na terenie montażu oraz umożliwienia dostępu do węzła sanitarnego;
d. zapewnienia terenu na zaplecze socjalne dormakaba Polska;
e. umożliwienia przeprowadzenia prób i sprawdzeń instalacji elektrycznej w związku z montażem towarów;
f. dokonania odbiorów po montażu w uzgodnionych terminach, jednak nie dłuższych niż w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia przez dormakaba Polska do odbioru; o ile Strony inaczej nie uzgodniły, dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej (w tym techniczno – ruchowej) oraz elementów towarzyszących (np. kluczy) jak również przeprowadzenia szkolenia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego i dormakaba Polska.

3. Nieprzystąpienie Zamawiającego do odbioru po montażu w terminie wskazanym w pkt V.2.f. powyżej lub - mimo przystąpienia do odbioru - bezpodstawna odmowa podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego, nie stanowią przeszkody w wystawieniu przez dormakaba Polska faktury VAT, opiewającej na kwotę należną po montażu. W takiej sytuacji dormakaba Polska ma prawo do jednostronnego podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego jako bezusterkowego. Podstawą do odmowy odbioru są tylko takie wady, które całkowicie uniemożliwiają korzystanie z zamówionego towaru.

4. W zakresie nieuregulowanym do montażu stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w pkt IV, dotyczące dostawy.

VI. Gwarancja, rękojmia oraz inne podstawy odpowiedzialności dormakaba Polska
1. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem zapłaty pełnej ceny za towar, a jeśli składnikiem ceny jest również wynagrodzenie za montaż – także tego wynagrodzenia, jak również spełnienia innych warunków opisanych w Ogólnych Warunkach Gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dostawy towaru lub, w przypadku gdy montaż jest dokonywany przez dormakaba Polska, jego uruchomienia przez dormakaba Polska po montażu. Gwarancja zależna jest od rodzaju produktu i zastosowania. Ogólne Warunki Gwarancji, zawierająca warunki gwarancji, stanowią załącznik do niniejszych OWS.

2. Odpowiedzialność dormakaba Polska z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3. Odpowiedzialność dormakaba Polska z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ogranicza się do szkody rzeczywistej; odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona. Górną granicę odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez dormakaba Polska stanowi cena sprzedaży towaru objętego umową.

VII. Dane osobowe

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” obowiązującej od dnia 25 maja 2018 roku).

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.

3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

4. Podane dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj. dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom usług Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupującego na zlecenie Sprzedawcy i wyłącznie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].

5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

2.  W przypadku, gdy dormakaba Polska działa jako podwykonawca Zamawiającego w ramach szeroko pojętych umów o roboty budowlane, Zamawiający przyznaje dormakaba Polska prawo do zawiadomienia Inwestora (Generalnego Wykonawcy) o fakcie zawarcia umowy w oparciu o OWS wraz z przesłaniem wszelkich dokumentów składających się na tę umowę. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany, na każde żądanie dormakaba Polska, do podania wysokości wynagrodzenia ustalonego przez Zamawiającego z Inwestorem (Generalnym Wykonawcy) za roboty/towary, będące przedmiotem umowy zawartej w oparciu o OWS. 

3. dormakaba Polska nie przyjmuje zwrotów towarów wynikających z pomyłki na zapytaniu ofertowym lub zamówieniu przesłanych przez Zamawiającego. W przypadku przyjęcia zwrotu, o ile dormakaba Polska wyraziła na to pisemną zgodę, dormakaba Polska zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami manipulacyjnymi i logistycznymi w wysokości do 60% wartości zamówionego towaru.

4. Wszelkie spory wynikające z umów zawartych przy użyciu niniejszych OWS rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dormakaba Polska.

5. dormakaba Polska ma prawo dokonać zmiany niniejszych OWS w każdym czasie, przy czym do zawartych już umów zastosowanie będą znajdować dotychczasowe postanowienia OWS.