dormakaba
Newsletter dormakaba

Projektowanie bez barier

Likwidacja barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi jest jednym z głównych zadań/obowiązków nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego. Od 1997 roku zasady sprawiedliwości społecznej zapisane są w Konstytucji, a od roku 1994 w nowym prawie budowlanym.

Jedną z barier pozostają budynki użyteczności publicznej (zwłaszcza te wybudowane przed wejściem w życie regulacji dotyczących dostępu osób niepełnosprawnych do budynków).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, definiuje podstawowe wymogi, które należy spełnić, aby zapewnić dostęp do obiektu osobom niepełnosprawnym. Jednak są to przepisy odnoszące się do sytuacji projektowania i budowy nowych budynków lub innych działań, takich jak rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku. Nie ma prawa obligującego dostosowanie istniejących budynków (wybudowanych przed wejściem w życie regulacji) do aktualnych wymogów.

W roku 2011 – po kontroli dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością, wydany został Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich a w nim publikacja ,,DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ANALIZA I ZALECENIA”. W publikacji tej promowana jest koncepcja projektowania uniwersalnego, mówiąca o tym, że możliwość użytkowania przez wszystkich ludzi powinna być traktowana jako punkt wyjścia przy projektowaniu. Produkty i otoczenie powinny być zaprojektowane w sposób umożliwiający użytkowanie przez osoby w każdym wieku, z różnymi możliwościami, umiejętnościami i stopniem sprawności przy uwzględnionych czynnikach związanych ze zdolnością poruszania się, widzenia, słyszenia, pojmowania, a także wrażliwości na środowisko (np. astma lub alergie). ,,Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji.”

Siedem reguł uniwersalnego projektowania:

1.       Reguła równych szans dla wszystkich. To np. projektowanie wejścia do budynku z poziomu ulicy, szerokiego, wykorzystującego automatykę (nie zaś wysokie schody, rampy czy windy)

2.       Reguła elastyczności. To różnorodne sposoby użycia przedmiotów ze względu na możliwości i potrzeby użytkowników.

3.       Reguła prostoty i intuicyjności w użyciu

4.       Reguła postrzegalności informacji.

5.       Reguła tolerancji na błąd. To minimalizacja ryzyka błędnego użycia przedmiotów oraz ograniczenie konsekwencji przypadkowego i niezamierzonego użycia danego przedmiotu.

6.       Reguła niewielkiego wysiłku fizycznego podczas użycia.

7.       Reguła rozmiaru i przestrzeni wystarczającej do użycia. To projektowanie optymalnych przestrzeni i ich składowych.

Dostępność obiektu w głównej mierze zależy od spełnienia odpowiednich wymiarów przy projektowaniu dojść, wejść, komunikacji po obiekcie, od odpowiednich nawierzchni i oznakowania czy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. Wykorzystanie produktów dormakaba w dużym stopniu ułatwi realizację założeń koncepcji projektowania uniwersalnego.

  • Ułatwianie dostępu przez zastosowanie automatyki do drzwi (reguła równych szans).
  • Elastyczne wykorzystanie bramek kontroli dostępu o wymiarze zapewniającym przejście osobom poruszającym się na wózkach, czy zastosowanie samozamykaczy z funkcją free swing – samozamykacz który „nie zamyka” gdy tego nie chcemy ale zawsze zadziała w sytuacji zagrożenia (reguła elastyczności).
  • Proste i intuicyjne aktywowanie i użytkowanie naszych produktów (reguła prostoty i intuicyjności w użyciu).
  • Bezpieczeństwo użytkowania – przypadkowe aktywowanie czy użycie nie powoduje negatywnych konsekwencji, każdy produkt jest wyposażony w adekwatne zabezpieczenia uniemożliwiające wypadek (reguła tolerancji na błąd).
  • Minimalizacja siły potrzebnej do skorzystania z naszych produktów np. w przypadku samozamykaczy – są wykonane w technologii cam action ze wspomaganiem otwierania (reguła niewielkiego wysiłku fizycznego podczas użycia), a w przypadku automatyki jedynym wysiłkiem ze strony użytkownika jest przejście/przejechanie przez drzwi.
  • Dopasowanie wymiarów produktów dormakaba (np. drzwi przesuwnych, drzwi obrotowych, witryn całoszklanych czy ścian mobilnych) oraz fakt, iż dostępne są w wielu wariantach (np. samozamykacze, klamki, zamki, okucia do szkła a nawet drzwi automatyczne…) pozwala nam dostosować je do potrzeb użytkownika w optymalny sposób (reguła rozmiaru).