dormakaba
Newsletter dormakaba

Interpretacja norm ewakuacyjnych

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa w budynkach jest zapewnienie właściwej ewakuacji użytkowników i innych osób przebywających w obiekcie w sytuacji wyjątkowej.  W dzisiejszej rzeczywistości musimy być przygotowani na właściwą ewakuację w momencie ataku terrorystycznego, podłożenia ładunków wybuchowych, pożaru itd. W tak ekstremalnych sytuacjach ludzie reagują w sposób bardzo chaotyczny i nieprzewidywalny. Koniecznie jest wtedy zapewnienie możliwie najszybszej, bezpiecznej i skutecznej ewakuacji z budynku lub innego terenu zamkniętego.     Umożliwić taką ewakuację mogą tylko i wyłącznie drzwi, które zostaną otwarte bez potrzeby użycia klucza i innych urządzeń ryglowanych manualnie. Takie otwarcie zapewniają urządzenia usytuowane w poprzek powierzchni wewnętrznej drzwi, pozwalające na ich otwarcie w każdej chwili, ręcznie lub pod naciskiem ciała.

Wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych wynikają z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tymi przepisami, z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Ponadto wyjścia na drogi ewakuacyjne powinny być wyposażone w drzwi z możliwością ich ręcznego otwierania, przy czym w budynkach przeznaczonych dla więcej niż 50 osób powinny otwierać się na zewnątrz.

Najistotniejszym wymaganiem, dotyczącym przedmiotu publikacji jest zapis, że drzwi stanowiące wyjście awaryjne z pomieszczenia, w którym może przebywać więcej niż 300 osób, oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z tego pomieszczenia, powinny być wyposażone w urządzenia przeciwpaniczne.

Urządzenia antypaniczne zaliczane są do asortymentu specjalistycznych okuć budowlanych i są objęte dwiema normami:
- PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym. Wymagania i metody badań (łącznie ze zmianą A1:2002).


- PN-EN 179:1999 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań (łącznie ze zmianą A1:2002).


Norma PN-EN 1125

Stosowana w budynkach użyteczności publicznej lub w budynkach gdzie jest więcej niż 300 nieprzeszkolonych osób.


Norma PN-EN 179

Stosowana w budynkach gdzie jest więcej niż 50 przeszkolonych osób.

​​​​​​​