dormakaba
Aktualności dormakaba Polska

Konkurs dormakaba

Zapraszamy do udziału w konkursie: Wakacje z dormakaba - Blue edition

Zrób zdjęcie z  niebieską piłką dormakaba na wakacjach i wygraj nagrody.

Zdjęcia z poprzedniej edycji konkursu znajdziesz TUTAJ.


Do wygrania:

1x iPhone 8 

10x voucher do hotelu Lawendowe Termy

50 zestawów gadżetów


Czas trwania konkursu 15.06.2018 -30.09.2018

Jeśli nie otrzymali Państwo piłki, a chcą wziąć udział w konkursie, prosimy o przesłanie maila na adres: konkurs.pl@dormakaba.com ​​​​​​​

Ilość piłek ograniczona.


REGULAMIN KONKURSU:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Organizatorem konkursu „WAKACJE Z DORMAKABA” zwanego dalej „Konkursem” jest dormakaba Polska sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000083569, NIP: 527-10-26-899, o kapitale zakładowym 14.255.500,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „WAKACJE Z DORMAKABA” i ma charakter ogólnopolski.

3. Konkurs trwa od 15 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (termin ten zawiera także okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Dokonywanie zgłoszeń do udziału w Konkursie w sposób opisany w § 2 ust 1 lit b) Regulaminu możliwe jest w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)  wykonanie zdjęcia (fotografii) z wakacji, na którym będzie widoczna niebieska piłka plażowa dormakaba, którą uprzednio Uczestnik otrzymał drogą pocztową lub bezpośrednio od Organizatora.

b) przesłanie wykonanego zdjęcia przez uczestnika („Uczestnik”) drogą e-mailową na następujący adres e-mail: konkurs.pl@dormakaba.com

c) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu przez Uczestnika.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie w § 2 pkt 1 powyżej i która ukończyła 18 lat, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz osób z nimi spokrewnionych. Przez osoby spokrewnione rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Konkursie (jedną fotografię), o której mowa w § 2 pkt 1.a) Regulaminu.

4.  Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do udziału w Konkursie. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie www.dormakaba.pl Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia ze zdjęciem, o którym mowa w pkt 1 b) powyżej potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z Konkursem oraz że akceptuje postanowienia Regulaminu.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są: 

a) Za zajęcie 1 miejsca - iPhone 8 o wartości 3 086,99 (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt sześć 99/100) złotych wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 308,69 zł (słownie: trzysta osiem 69/100) złotych, w celu odprowadzenia zryczałtowanego podatku od łącznej wartości nagrody.

b) Za zajęcie kolejnych 10 miejsc - voucher na pobyt w hotelu Lawendowe Termy w Uniejowie o wartości 659 (słownie: sześćset pięćdziesiąt dziewięć) złotych wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 65,90zł (słownie: sześćdziesiąt pięć 90/100) złote, w celu odprowadzenia zryczałtowanego podatku od łącznej wartości nagrody.

c) Dla 50 wyróżnionych -50 zestawów gadżetów dormakaba o wartości 100 (słownie: sto 00/100) złotych.

2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych ani ich wyboru, a także nie przysługuje prawo do otrzymania
ich ekwiwalentu pieniężnego.

3. Uczestnik nie może zostać nagrodzony wielokrotnie w ramach Konkursu.

4. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przy czym dodatkowa nagroda pieniężna połączona z nagrodami, o których mowa w pkt 1 lit a) - lit c) nie jest wydawana nagrodzonemu Uczestnikowi, ale przekazywana przez Organizatora jako płatnika do właściwego urzędu skarbowego na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród.

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD, SPOSÓB ICH WYDANIA

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Komisji konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja konkursowa składać się będzie z 3 przedstawicieli Organizatora. Z posiedzenia Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.

2. Komisja dokona oceny nadesłanych zdjęć po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie 7 dniu od daty zakończenia przesyłania zgłoszeń do udziału w Konkursie, czyli nie później niż 7 października 2018 roku.

3. Spośród nadesłanych prac Komisja wybierze zdjęcie zajmujące 1 miejsce, 10 zdjęć zajmujących kolejne 10 miejsc oraz 50 zdjęć wyróżnionych. Komisja dokona wyboru najlepszych zdjęć oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności, niepowtarzalności i najciekawszego ujęcia piłki plażowej dormakaba.

4. Organizator informuje nagrodzonych Uczestników Konkursu („Zwycięzców”) o wygranej za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej jeden raz na adres poczty elektronicznej wskazanej w zgłoszeniu do udziału w Konkursie w terminie trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. W odpowiedzi na otrzymany e-mail o wygraniu danej nagrody w Konkursie, Zwycięzca zobowiązany jest przysłać na adres poczty elektronicznej, z którego dostanie informacje o wygranej, e-mail zawierający:

a) następujące dane Zwycięzcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu komórkowego Zwycięzcy;

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych Zwycięzcy przez Organizatora dla celów wydania nagrody i ew. odprowadzenia zryczałtowanego podatku od nagrody do właściwego urzędu skarbowego.

5.   W przypadku niewysłania przez Zwycięzcę e-maila, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia go o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

6.  W sytuacji opisanej w punkcie 5 powyżej, Komisja wybierze nowego Zwycięzcę lub Zwycięzców w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych po upływie terminu wymienionego w punkcie 5 powyżej. W przypadku, gdy nie będzie odpowiedniej liczby zgłoszeń i nie uda się rozdysponować wszystkich nagród nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.  

7.  Nagrody wydawane są do 10 listopada 2018 r. poprzez wysyłanie ich przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres Zwycięzcy wskazany w informacji, o której mowa w pkt 4 lit a) powyżej.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE, NADZÓR NAD PRZEPROWADZENIEM KONKURSU

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwa Komisja konkursowa, składająca się z trzech osób wybranych przez Organizatora, o której mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu.

2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być zgłaszane na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu, będącym podstawą reklamacji, nie później jednak niż do dnia 24 listopada 2018 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu, adres e-mail podany w zgłoszeniu do udziału w Konkursie, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje powinny być przesyłane na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w pkt 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia do Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o reklamacji.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

6.  Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów Regulaminu są wykluczone z Konkursu i nie podlegają ocenie przez Komisję. Wykluczenia z Konkursu dokonuje Komisja, o której mowa w pkt 1 powyżej.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu gwarantuje, że jest twórcą - wyłącznym autorem zdjęcia, przesyłanym jako zgłoszenie do udziału w Konkursie i że przysługują mu pełne prawa majątkowe i osobiste do utworu, jakim jest przesyłane na Konkurs zdjęcie.

2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy, nabywa własność nagrodzonych zdjęć oraz autorskie prawa majątkowe do tych zdjęć, jako utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (test jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 880) na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

b. wprowadzanie do obrotu zdjęcia oraz wykonanych egzemplarzy zdjęcia – wprowadzenie do obrotu, użyczania, najmu oryginału lub egzemplarzy na terenie Polski oraz poza jej granicami,

c. publiczne udostępnienie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, Intranecie, na stronie www Organizatora, na plakatach wielkoformatowych, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie i telewizji oraz udostępnianie we wszelkich innych formach promocji lub reklamy

d. swobodne używanie i korzystanie ze zdjęcia lub jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji oraz oznaczanie towarów, dokonywane przez Organizatora

e. modyfikowanie zdjęcia w całości lub w części, dokonywanie jego opracowań.

3. Z chwilą otrzymania nagrody Zwycięzca wyraża również zgodę na wykonywanie zależnych praw autorskich do zdjęcia, którego jest twórcą.

4. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie ze zdjęcia na poszczególnych odrębnych polach eksploatacji.

5. Organizator jest uprawniony do rozpowszechnienia zdjęć, których twórcy zostali nagodzeni w Konkursie. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnienie zdjęcia w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania ze zdjęcia.

6. Na żądanie Organizatora Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 7 DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie co celów przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród, oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jak również w celu sprawozdawczości księgowej i podatkowej (zgodnie z odrębnymi przepisami), po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte. Dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania obowiązków podatkowych.

2. Administratorem danych jest Organizator: dormakaba Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna, adres e-mail: personaldata.pl@dormakaba.com  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w zakresie sprawozdawczości księgowej i podatkowej także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Uczestnik Konkursu ma także prawo do żądania przeniesienia danych.

8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Organizator jako administrator danych informuje, że dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą profilowane.

10. Jako że udział w Konkursie jest dobrowolny, podanie danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak wzięcie udziału w Konkursie i/lub dostarczenie ewentualnej nagrody.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem.

2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie Organizator niezwłocznie usunie dane osobowe takiego Uczestnika.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dormakaba.pl.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny.