Ansvarsfraskrivelse pressemelding

Denne kommunikasjonen inneholder visse utsagn knyttet til fremtidig utvikling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av uttrykk som “tror”, “antar”, “forventer” eller lignende formuleringer.  Slike uttalelser om fremtidig utvikling er basert på forutsetninger og forventninger selskapet mener er rimelige på det aktuelle tidspunkt, men som kan vise seg å være feilaktige. Det bør ikke legges overdreven eller avgjørende vekt på slike uttalelser, fordi de avhenger av og påvirkes av ukjent risiko, usikkerhet og andre forhold som kan medføre at de fremtidige resultatene, den økonomiske situasjonen, selskapets eller konsernets utvikling eller resultater, blir vesentlig forskjellig fra det som enten er uttrykt eller underforstått ved slike uttalelser.

Slike faktorer inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • generelle økonomiske forhold
 • konkurranse fra andre selskaper
 • effekter og risikoer som følger av ny teknologi
 • selskapets kontinuerlige kapitalbehov
 • finansieringskostnader
 • forsinkelser ved integreringen av fusjoner eller oppkjøp
 • endrede driftskostnader
 • valuta- og råvareprissvingninger
 • selskapets evne til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
 • politisk risiko i land der selskapet opererer
 • endringer i gjeldende lov
 • realisering av synergier
 • andre faktorer som er identifisert i denne kommunikasjonen

Skulle en eller flere av disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene eller andre faktorer inntreffe, eller skulle en underliggende antagelse eller forventning vise seg å være feil, kan faktiske resultater variere vesentlig fra de som er angitt. Grunnet disse risikofaktorene, usikkerhetsmomentene eller andre faktorer advares leserne mot å legge overdreven eller avgjørende vekt på slike fremtidsrettede uttalelser. Med unntak av hva gjeldende lov eller forskrift krever, vil ikke selskapet ha noen forpliktelse til å oppdatere eller revidere slike fremtidsrettede utsagn, verken som følge av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet. Merk at tidligere resultater ikke representerer noen garanti for fremtidige resultater. Vær også oppmerksom på at perioderesultater ikke nødvendigvis er indikasjoner på årsresultater. Ved behov for råd anbefales en uavhengig rådgiver.

Denne kommunikasjonen utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til salg eller kjøp av verdipapirer i noen jurisdiksjon.

dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST®, osv. er registrerte varemerker for dormakaba-konsernet. dormakaba-konsernets produkter og systemer er ikke nødvendigvis tilgjengelige i markeder der nasjonale begrensninger eller markedsføringshensyn hindrer dette.