dormakaba
pic_Inlumia_EU_de
Leidend in technologie Meer
People joined
De stap naar slimme toegangsoplossingen Meer
Structure_wave
De dormakaba Groep
Osservare un cilindro
Slimme toegangsoplossingen Meer

Verklaring databescherming

Please find the English translation below the Dutch text.

A.    Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1)   Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens indien u onze website bezoekt. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadres, gedrag van de gebruiker.

(2)   De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG/GDPR) is

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard, Nederland

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmedewerker via data.protection@dormakaba.com of ons postadres gebruiken en er “gegevensbeschermingsmedewerker” aan toevoegen.

(3)   Indien u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier, zullen de gegevens die u opgeeft (uw e-mailadres, naam, en telefoonnummer indien nodig) door ons worden bewaard om op uw vragen te kunnen antwoorden. We wissen de gegevens die daarvoor werden verzameld zodra de opslag van die gegevens niet langer nodig is of we beperken het verwerken ervan indien wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

(4)   Indien we beroep doen op contractuele dienstverleners om specifieke functies van onze dienstverlening uit te voeren of indien wij uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u in detail informeren over het gebruik ervan. Wij zullen u eveneens informeren over de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

B.    Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang
 • Recht op verbetering of verwijdering
 • Recht op beperking van de verwerking ervan
 • Recht om de verwerking te weigeren
 • Recht op gegevensportabiliteit.

 C.    Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1)   Wanneer u onze website voor louter informatieve doeleinden bezoekt, m.a.w. zonder u te registreren of ons andere gegevens te verstrekken, zullen wij enkel de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wil bekijken, zullen we de onderstaande gegevens verzamelen die we vanuit technisch oogpunt nodig hebben om onze website aan u te tonen en stabiliteit en veiligheid te garanderen (de rechtsgrond hiervoor is artikel 6(1) lid 1, punt f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de zoekopdracht
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus /HTTP-statuscode
 • Volume van verzonden gegevens
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2)   Tijdens uw bezoek aan onze website zullen, naast de voornoemde gegevens, ook cookies op uw computer worden bewaard. Cookies zijn tekstbestandjes die door de webbrowser die u gebruikt, op uw harde schijf worden geplaatst waardoor bepaalde informatie kan verzameld worden door de eigenaar van de website, die de cookie plaatst (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Zij worden ontworpen om de dienstverlening op het internet gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

(3)   Het gebruik van cookies:

a)    Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De toepassing en werking ervan vindt u hieronder:

 • Tijdelijke cookies (b)
 • Permanente cookies (c).

b)    Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als de browser wordt afgesloten. Daaronder vallen vooral de sessiecookies. Er wordt een zogenaamde sessie-ID bewaard waarmee de verscheidene verzoeken van uw browser worden toegewezen aan de sessie in het algemeen. Dat betekent dat uw computer kan herkend worden als u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden verwijderd als u zich afmeldt of als u de browser sluit.

c)     Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die verschilt naargelang van de cookie. U kan de cookies te allen tijde verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d)    U kan uw browserinstellingen aanpassen aan uw noden en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden te aanvaarden. Wij willen u erop wijzen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken.

e)    De Flash cookies die worden gebruikt, worden niet door uw browser maar door uw Flash Plug-in verzameld. We gebruiken ook opslagobjecten van HTML5, die op uw apparaat worden bewaard. Die objecten slaan de vereiste data op, onafhankelijk van de browser die wordt gebruikt en zij hebben geen automatische vervaldatum. Indien u niet wil dat Flash cookies worden verwerkt, moet u de bijbehorende add-on installeren. Het gebruik van HTML5-opslagobjecten kan u hinderen aangezien zij de privé-modus in uw browser gebruiker. We raden u ook aan om de cookies en de browsergeschiedenis regelmatig manueel te verwijderen.

f)      Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”).

D.    Google Analytics

(1)   Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en toelaten om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt verkregen over uw gebruik van deze website, wordt over het algemeen verzonden naar een server van Google in de VS en wordt daar bewaard. Indien een IP-anonymisering wordt geactiveerd op deze website, zal uw IP-adres vooraf door Google verkort worden. Dit gebeurt binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server in de VS worden doorgestuurd en daar dan verkort worden. Voor de operator van deze website zal Google die informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren en rapporten op te maken over de activiteiten op de website en andere diensten verstrekken met betrekking tot het gebruik van de website en internet ten gunste van de website operator.

(2)   U kan voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de respectievelijke instelling in uw browsersoftware te selecteren. Wij willen u er wel op wijzen dat het kan zijn dat u in dat geval niet de volledige functionaliteit van de website zal kunnen gebruiken. U kan tevens voorkomen dat de door de cookie geregistreerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google verzameld en verwerkt worden door de browser plug-in te downloaden die u op deze link kan vinden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(3)   Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Hier worden de IP-adressen verder verwerkt in hun verkorte vorm, wat betekent dat persoonlijke identificatie van de gebruiker niet mogelijk is. Als de gegevens die over u worden verzameld kunnen geïdentificeerd worden, zal dit onmiddellijk verhinderd worden en zullen de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd worden.

(4)   We gebruiken Google Analytics om onze website regelmatig te analyseren en het gebruik ervan te verbeteren. Met de statistieken die we krijgen, kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u, als gebruiker, interessanter maken. In de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegeven naar de VS worden verzonden, is Google onderworpen aan de overeenkomst “EU-VS Privacyschild”, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6(1) lid 1, punt f AVG).

(5)   Informatie over de externe leverancier: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, overzicht van de gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, en de verklaring inzake gegevensprivacy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.


-------------- English Translation --------------

A.    Information regarding the collection of personal data

(1)   In the following, we provide information regarding the collection of personal data when using our website. Personal data is defined as all data that relates to you personally, e.g. name, address, e-mail addresses, user behavior.

(2)   Controller in accordance with article 4(7)of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) is

dormakaba Nederland BV
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard, Nederland

Our data protection officer can be contacted at data.protection@dormakaba.com or using our postal address and adding “The data protection officer”.

(3)   When contacting us by e-mail or using a contact form, the data you supply (your e-mail address, your name and phone number if necessary) are stored by us in order to answer your questions. We delete the data gathered in this regard once storage of such data is no longer required, or limit processing of such data should statutory storage obligations apply.

(4)   Should we require contracted providers to carry out individual functions of our offering or should we like to use your data for commercial purposes, we shall inform you in detail of the respective actions. In doing so, we shall also inform you of the defined criteria regarding duration of storage.

B.    Your rights

You have the following rights vis-à-vis ourselves with regard to your personal data:

 • Right of access
 • Right to rectification or erasure
 • Right to limitation of processing
 • Right to object to processing
 • Right to data portability.

 

C.    Collection of personal data when visiting our website

(1)   When using our website for purely informational purposes, i.e. without registering or otherwise submitting information to us, we only collect the personal data that your browser transmits to our server. If you would like to view our website, we collect the following data that we require from a technical point of view to display our website to you and guarantee stability and security (the legal basis here is article 6(1) sentence 1, lit. f GDPR):

 • IP address
 • Date and time of enquiry
 • Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)
 • Content of request (specific page)
 • Access status/HTTP status code
 • Volume of data transmitted
 • Website from which the request originated
 • Browser
 • Operating system and its interface
 • Language and version of browser software.

(2)   In addition to the aforementioned data, when using our website, cookies will be stored on your computer. Cookies are small text files stored on your hard drive by the web browser you are using, enabling certain information to be collected by the website owner who sets the cookie (in this case us). Cookies cannot execute programs or transmit viruses onto your computer. They are designed to make the internet service as a whole more user-friendly and effective.

(3)   Use of cookies:

a)    This website uses the following types of cookies, the scope and functioning of which shall be described below:

 • Transient cookies (b)
 • Persistent cookies (c).

b)    Transient cookies are automatically deleted when you close the browser. These include session cookies in particular. They store a so-called session ID with which the various requests from your browser are assigned to the session as a whole. This means your computer can be recognized when you return to our website. The session cookies are deleted when you log out or close the browser.

c)     Persistent cookies are deleted automatically after a specified length of time, which may differ depending on the cookie. You can delete the cookies at any time in your browser’s security settings.

d)    You can configure your browser settings according to your needs and decline acceptance of third-party cookies or all cookies, for example. We advise you that you may not be able to use all functions of this website.

e)    The Flash cookies used are not collected by your browser but by your Flash Plug-in. We also use HTML5 storage objects, which are stored on your terminal. These objects store the data required independently of your browser used and have no automatic expiry date. If you do not want Flash cookies to be processed, you have to install a corresponding add-on. The use of HTML5 storage objects may impede you as they use private mode in your browser. We also recommend manually deleting your cookies and browser history regularly.

f)      This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. (“Google”).

D.    Google Analytics

(1)   Google Analytics uses so-called “cookies”, text files that are stored on your computer and enable analyses to be carried out regarding your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is generally transmitted to a server of Google in the USA and stored there. In the event that IP anonymization is activated on this website, your IP address will be shortened in advance by Google, however, within Member States of the European Union or in other Contracting States to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a server of Google in the USA and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyze your use of the website to compile reports on website activity and perform further services associated with website usage and internet usage for the website operator.

(2)   You can prevent cookies being stored by selecting the corresponding setting in your browser software; we advise, however, that you may not be able to use the functionality of this website to its fullest extent in this case. You may also prevent the gathering of data generated by the cookie relating to your use of the website (including your IP address) by Google as well as the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plug-in available at the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(3)   This website uses Google Analytics with the extension “_anonymizeIp()”. Here, IP addresses are further processed in shortened form meaning individual identification of the user is not possible. Should the data gathered about you enable identification, this will be immediately precluded and the personal data immediately deleted.

(4)   We use Google Analytics to analyze and regularly improve use of our website. Using the statistics obtained, we can improve our offering and make it more interesting for you as a user. For exceptional cases in which personal data is transmitted to the USA, Google is subject to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. The legal basis for use of Google Analytics is article 6(1) sentence 1, lit. f GDPR.

(5)   Third-party provider information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. User conditions: http://www.google.com/analytics/terms/us.html, overview of data protection: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, and data privacy statement: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.