Vastuuvapauslauseke

Tässä tiedonannossa esitetään tulevaisuuteen viittaavia lausumia, joissa käytetään esimerkiksi sanoja “uskoa”, “olettaa”, “odottaa” tai muita vastaavia ilmauksia. Tulevaisuuteen viittaavat lausumat perustuvat yhtiön tällä hetkellä järkevinä pitämiin olettamuksiin ja odotuksiin, jotka voivat kuitenkin osoittautua vääriksi. Näihin lausumiin ei tule luottaa liikaa, koska ne ovat luonteensa vuoksi alttiita tunnetuille ja tuntemattomille riskeille, epävarmuustekijöille ja muille tekijöille, joiden seurauksena yhtiön tai konsernin todellinen tulos, taloudellinen tilanne, kehitys tai tulos voi erota huomattavasti siitä, mitä lausuntojen perusteella ilmaistaan tai mihin niillä viitataan.

Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa:

 • yleiset taloudelliset olosuhteet
 • kilpailu muiden yhtiöiden kanssa
 • uusien teknologioiden vaikutukset ja riskit
 • yhtiön jatkuvat pääomavaatimukset
 • rahoituskustannukset
 • sulauttamisiin ja yritysostoihin liittyvät viivästykset
 • liiketoiminnan kulujen muutokset
 • valuuttakurssien ja raaka-aineiden hintojen vaihtelu
 • yhtiön kyky rekrytoida ja säilyttää päteviä työntekijöitä
 • poliittiset riskit maissa, joissa yritys toimii
 • muutokset sovellettavaan lakiin
 • synergioiden toteuttaminen
 • muut tässä tiedonannossa yksilöidyt tekijät

Jos jokin tai jotkin näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä toteutuu tai jos jokin oletuksistamme tai odotuksistamme osoittautuu virheelliseksi, todelliset ja ilmoitetut tulokset voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Näiden riskien, epävarmuustekijöiden ja muiden tekijöiden vuoksi lukijoita kehotetaan olemaan luottamatta tulevaisuutta koskeviin lausumiin liikaa. Ellei sovellettava laki muuta edellytä, yhtiö ei sitoudu raportoimaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyvistä asioista eikä päivittämään tai muuttamaan lausumia tulevien tapahtumien tai kehityskulkujen perusteella. On otettava huomioon, ettei aiempien tulosten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä tulevista tuloksista. Huomaa myös, etteivät osavuositulokset välttämättä ennakoi koko vuoden tulosta. Neuvoja tarvitsevien on suositeltavaa kääntyä riippumattoman neuvonantajan puoleen.

Tämä tiedonanto ei kehota tai kutsu ostamaan tai myymään arvopapereita millään lainkäyttöalueella. dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, La Gard®, LEGIC®, Silca®, SAFLOK®, BEST® yms. ovat dormakaba-konsernin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Maakohtaisten rajoitteiden ja markkinointiin liittyvien seikkojen vuoksi kaikki dormakaba-konsernin tuotteet ja järjestelmät eivät ole saatavilla kaikilla markkinoilla.