Декларация за отговорност

Декларация за отговорност

Важна правна информация

Лицата, които имат достъп до материалите, предоставени на уебсайта на компанията в световната мрежа („уебсайт на dormakaba“), се съгласяват със следното:

Използване на уебсайта на dormakaba

Цялото съдържание на уебсайта на dormakaba е обект на авторско право с всички права запазени. Можете да изтеглите или разпечатате хартиено копие на отделни страници и/или секции от уебсайта dormakaba, при условие че не премахвате никакви бележки за авторски права или други права на собственост. Всяко изтегляне или друго копиране от уебсайта dormakaba няма да ви прехвърли право на собственост върху софтуер или материал. Нямате право да възпроизвеждате (изцяло или частично), предавате (по електронен път или по друг начин), модифицирате, свързвате или използвате за каквато и да е обществена или търговска цел уебсайта на dormakaba без предварителното писмено разрешение на dormakaba.

Без търговски оферти

Нищо в уебсайта dormakaba не трябва да се тълкува като покана, оферта или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за участие в каквато и да е друга сделка.

Изключване от отговорност

Въпреки че dormakaba полага разумни усилия, за да получи информация от източници, които смята за надеждни, dormakaba не декларира, че информацията или мненията, съдържащи се на уебсайта на dormakaba са точни, надеждни или пълни. Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта на dormakaba се предоставят от dormakaba само за лична употреба и за информационни цели и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо, съдържащо се на уебсайта dormakaba, не представлява инвестиционен, правен, данъчен или друг съвет, нито на него трябва да се разчита при вземане на инвестиционно или друго решение. Трябва да получите подходящ и конкретен професионален съвет, преди да вземете инвестиционно решение.

Без гаранция

Информацията и мненията, съдържащи се на уебсайта dormakaba, се предоставят без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се.

Ограничения на отговорността

dormakaba ще носи отговорност за всички щети и загуби във връзка с използването на този уебсайт, причинени от действия на груба небрежност или умисъл. В случай на лека или обикновена небрежност dormakaba ще носи отговорност само в случай на нарушение на основно задължение и нивото на отговорност е ограничено до щетите, които са типични и предвидими. Това ограничение на отговорността няма да се прилага за лични щети и не засяга гаранционните задължения на dormakaba и отговорността за продукта.

Свързани уебсайтове

Когато получите достъп до определени връзки на уебсайта на dormakaba, можете да напуснете уебсайта на dormakaba. dormakaba не е прегледал нито един от уебсайтовете, свързани с уебсайта на dormakaba, и не одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието на такива уебсайтове, нито за продуктите, услугите или други елементи, предлагани чрез такива уебсайтове.

Материални интереси

Групата dormakaba и/или нейните директори и служители може да имат или са имали интереси или позиции или да търгуват или да действат като определящи пазара лица. Освен това такива субекти или лица може да имат или да са имали взаимоотношения с, или да предоставят или да са предоставяли корпоративни финанси или други услуги, или да служат или да са служили като директори на съответните компании.

Инвестиционна ефективност

Миналото не е непременно ръководство за бъдещото представяне на една инвестиция. Стойността на инвестициите може да спадне, както и да се повиши и инвеститорите може да не си върнат инвестираната сума. Промените в обменните курсове могат да доведат до повишаване или намаляване на стойността на инвестициите.

Местни законови ограничения

Уебсайтът dormakaba не е насочен към никое лице, в която и да е юрисдикция, където (поради националността, пребиваването на това лице или по друг начин) публикуването или наличността на уебсайта dormakaba е забранено. Лицата, по отношение на които се прилагат такива забрани, не трябва да имат достъп до уебсайта dormakaba.

Статистики на уебсайта

За да види как върви ефективността на уебсайта на dormakaba Group и къде се оценява спрямо другите, така че dormakaba да може да обслужва по-добре своите клиенти и посетители, dormakaba използва услугата Google Analytics, за да наблюдава и регистрира трафика на уебсайта. По предложение на Google към услугата Google Analytics се отнася следното: „Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уебсайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google на сървъри в Съединените щати. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта, създаване на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. Google може също да прехвърли тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато такива трети страни обработват информацията от името на Google. Google не свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката на данните за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе." Този уебсайт използва Google Analytics с функцията „anonymizeIp()“, която ще съхранява IP адреси в съкратена версия, която не може да бъде свързана с лица, за да осигури допълнително ниво на поверителност за посетителите.

Промени в Декларацията за отговорност

Ние се стремим да запазим този отказ от отговорност в съответствие с интернет и приложимите закони, докато се развиват. За тази цел ние си запазваме правото да преглеждаме и променяме редовно този отказ от отговорност. Като потребител на уебсайта dormakaba, моля, проверявайте тази страница редовно, за да сте в течение с приложимия отказ от отговорност.