Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

De følgende vilkår gjelder for alle salg og leveranser fra Dormakaba Norge AS («Dormakaba») med mindre annet fremgår av særskilt skriftlig avtale mellom partene.

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder kun for salg og leveranser til profesjonelle kunder. Ved salg og levering til forbruker gjelder forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven.

Dersom annet ikke fremgår av disse vilkårene eller annen særskilt avtale gjelder NLM 10 for prosjektleveranser som inkluderer montering og NL 09 for produktsalg uten montering.

2.   PROSJEKTLEVERANSER

2.1   Tilbudet

Tilbudet fra Dormakaba inkluderer deltakelse i avklaringsmøter, og levering/montering av produkter i henhold Dormakabas tilbudsspesifikasjon.

Prosjektering inngår ikke med mindre dette er særskilt nevnt i tilbudet.

Oppdragsgiver har ansvar for å skaffe til veie nødvendig underlag som beskrivelse, kravspesifikasjon og tegninger, og må bære kostnadene for dette. Prising av tilbud refererer seg til det behov som er spesifisert og etter beste skjønn ut fra de opplysninger som er mottatt, og gjelder ikke som en garanti for at mengdeberegning og produktvalg er korrekte.

For alle priser og prisangivelser gjelder forbehold om fakturering til leveringsdagens pris og betingelser. Pristilbud må være skriftlige og signert av Dormakaba for å være gyldige.

Dersom annet ikke er oppgitt er tilbudet gyldig i 30 dager fra tilbudsdato.

2.2   Økonomiske betingelser

Priser og øvrige vilkår fremgår av tilbud eller skriftlig avtale. Alle priser er eks. mva.

For tilleggsarbeider gjelder avtalte timepriser for montering og de samme enhetspriser for materiell som følger av hovedleveransen.

Ellers gjelder betalingsbetingelser i henhold til nærmere avtale.

Dormakaba har eiendomsrett til solgte produkter inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger til er betalt.

2.3   Forsinkelse

Ved forsinkelse eller forlengelse utover avtalt tidsrom for produksjon reguleres prisen på den leveranse som uføres senere i henhold til SSBs indeks for boligblokk.

Ved priser som er basert på varekjøp/produksjon i utenlandsk valuta, eller dersom prisene er angitt i annen valuta enn NOK, har Dormakaba adgang til å endre disse dersom forsinkelse eller forlengelse også medfører valutaendringer.

2.4   Kommunikasjon

Kommunikasjon skal skje skriftlig. E-post anses som skriftlig kommunikasjon.

2.5   Endrings- og regningsarbeid

Endrings- og/eller regningsarbeid utføres krever skriftlig bestilling fra oppdragsgiver. Arbeid som bestilles nær en overtakelse eller delovertakelse, kan ikke forventes utført før etter overtakelse. Ved nødvendig forsering, som ikke skyldes Dormakabas forhold, betales de ekstraomkostninger som følger av dette (overtid, nattarbeid el.l.).

2.6   Monteringsforutsetninger

Dormakaba har beregnet kun hele arbeidsdager ved hvert oppmøte på byggeplass, såfremt ikke annet fremgår av fremdriftsplan eller annen styringsplan. Utkalling ut over dette betraktes som regningsarbeid. Det legges også til grunn at montering kan skje fortløpende, slik at man oppnår rasjonell fremdrift i arbeidet.

2.7   Rigg og drift

Et egnet låsbart oppbevaringsrom for materiell må stilles til Dormakabas disposisjon i anleggsområdet under hele utførelsesperioden. Det forutsettes tilgang til spiserom og toalett på byggeplassen.

2.8   Rydding etter eget arbeid

Dormakaba er kun ansvarlig for opprydning og rengjøring etter eget arbeid.

2.9   Kvalitetssikring/kvalifikasjoner

Dormakaba har eget kvalitetssikringssystem med tilhørende varslingsrutiner ved avvik. Dormakaba er kvalifisert som leverandør i StartBANK og er en godkjent mesterbedrift, samt medlem i Foreningen Norske Låsesmeder.

2.10   HMS

Dormakaba har systematiske tiltak for etterlevelse av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen og tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomhet (interkontrollforskriften). Ved rehabiliteringsarbeid tar Dormakaba forbehold om arbeid med asbestholdig materiale. Nødvendig kontroll av mistenkelig materiale og eventuell sanering av dette utføres i tilfelle av kunden.

2.11   Avbestilling

Ved betydelige endringer (avbestilling) av enkelte poster tas forbehold om justering av enhetsprisene for de øvrige postene i tilbudet.

2.12   Retur

Allerede innkjøpte produkter, samt produserte systemsylindere krediteres ikke ved retur.

3.   PRODUKTSSALG

3.1   Ansvar for mangler

Ved eventuelle mangler eller funksjonsfeil gjelder bestemmelsene i NL09.

3.2   Undersøkelsesplikt og reklamasjoner

All teknisk rådgivning fra Dormakaba er veiledende. Kjøper plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål det skal benyttes til.

Alle produkter leveres i henhold til Dormakabas gjeldende standard for det aktuelle produkt med hensyn til materialer, konstruksjon, overflatebehandling og dimensjoner.

Dersom kjøperen ikke reklamerer på produktet senest innen to uker etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen mister han retten til å gjøre eventuelle mangler gjeldende.

3.3   Betalingsbetingelser og pris

Betalingsbetingelser avtales i hver enkelt kundeavtale. Betaling skal skje kontant, dersom kreditt ikke er skriftlig avtalt. Ved kredittkjøp gjelder 15 dagers betalingsfrist hvis ikke annet er avtalt.

Dersom kjøpesummen ikke betales i tide, beregnes lovens forsinkelsesrente fra det tidspunkt betaling skulle ha skjedd.

Samtlige oppgitte priser i tilbud eller kontrakter er eks. MVA.

3.4   Leveringstid

Leveringstid angis normalt med uke og år og er å forstå som innen fredag kl. 14.00 i den aktuelle uken. Levring anses foretatt ved innlevering til transportør, eller ved avhenting.

Eventuelle ønsker om avbestilling av hele eller deler av ordren må forelegges og godkjennes skriftlig av Dormakaba, og eventuelle påløpte kostnader vil bli belastet kunden.

3.5   Frakt

Dormakabas leveringsbetingelser er EXW Drammen eller Oslo (Incoterms) dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Mottaker dekker samtlige fraktkostnader. Dette gjelder også ved eventuelle del-leveranser.

3.6   Ansvar ved forsinkelse

Utover det som følger av bestemmelsene i NL 09 har Dormakaba intet ansvar ved forsinkelser.

3.7   Eiendomsforbehold

Dormakaba har eiendomsrett til solgte produkter inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger til er betalt.

3.8   Insolvens, kontraktsbrudd

Dersom det er sannsynlig at kjøper ikke kan oppfylle sin del av kjøpsavtalen, kan Dormakaba kreve at det stilles sikkerhet i form av bankgaranti. Kan sikkerhet ikke stilles kan Dormakaba kreve umiddelbar betaling, eller heve den inngåtte avtalen.

3.9   Oppdelte leveranser

Om avtalen gjelder oppdelte leveranser skal hver enkelt leveranse betraktes som et enkeltstående salg.

3.10   Ansvar overfor kjøperens kunder

Dersom kjøper videreselger produktet til tredjemann er Dormakabas ansvar overfor tredjemann begrenset til det som følger av avtalen mellom kjøper og Dormakaba. Ved videresalg til forbruker reguleres ansvaret etter reglene i forbrukerkjøpsloven.

3.11   Prisjustering

Dormakaba forbeholder seg retten til å justere prisene i avtaleperioden, dersom det oppstår uforutsette kostnader knyttet til eksport-, import, tollavgifter på produkter fra underleverandører. Dormakaba reserverer seg for eventuelle prisjusteringer grunnet endring i råvarepriser eller valutaendringer.

4.   ØVRIGE VILKÅR

4.1   Force Majeure

Dersom leveranser blir forhindret, forsinket som følge av omstendigheter utenfor selgers kontroll, er Dormakaba uten ansvar for følgene av dette.

Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de kostnader som Dormakaba pådrar seg for å lagre, sikre og beskytte produktene.

4.2   Tvister

Tvist mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Tvist som ikke lar seg løse i minnelighet skal avgjøres ved norske domstoler med Oslo tingrett som eksklusivt verneting. 

Alle tvister mellom partene skal bedømmes etter norsk rett.