dormakaba
dormakaba

En hållbar framtid

Vårt bidrag till hållbar utveckling

dormakaba är ett bolag som har stått för innovation och tillförlitlighet i över 150 år. Vi vill fullfölja den traditionen och kärnan i denna målsättning är hållbarhet. Hållbarhet är för oss att agera ansvarsfullt ur både ekonomisk, ekologisk och social synpunkt. Genom att uppnå den rätta balansen mellan ekonomisk framgång, miljöhänsyn och mänskliga behov får vi bättre förutsättningar inför framtiden och skapar förtroende för vår affärsverksamhet.

Hållbarhet genomsyrar hela vår affärsstrategi, säkerställer att företaget håller rätt fokus på lång sikt och utgör en viktig grundval för den framtida utvecklingen.

  

Rapportering

dormakabas varulöfte är förtroende. VI vill att vår hållbarhetsrapportering ska uppfylla detta löfte genom att skapa mer öppenhet om våra hållbarhetsresultat. Hålla er informerade om vår verksamhet.

Vår hållbarhetsrapport från budgetåret 2015/2016 ger diverse information som:

• de viktigaste hållbarhetsfaktorerna för dormakaba,
• siffror gällande dormakabas miljöresultat,
• nyckeltal gällande dormakabas personalstyrka,
• hur vi använder en förändringshanteringsprocess för att stödja våra anställda under den pågående fusionen,
• varför vi fokuserar på EAD-produktgruppens livslängd,
• varför hållbarhet blir allt viktigare inom byggindustrin och hur vi tar hänsyn till det.

Se den aktuella rapporten

Gå till arkivet

 

Carbon Disclosure Project

dormakaba förväntar sig inte, som leverantör av åtkomst- och säkerhetslösningar, att vår affärsverksamhet ska påverkas mer av klimatförändringarna  än någon annans.  Ändå är klimatförändringarna en viktig del av hållbarhet, så därför tar dormakaba fram ett kalkylblad där energi- och CO2-balansen redovisas for våra främsta produktionsanläggningar som en del i Carbon Disclosure Project (CDP) som är ett projekt för redovisning av kolutsläpp.


FN:s Global Compact

dormakaba fortsätter sitt deltagande i FN:s Global Compact-insats. Företaget åtar sig därmed, tillsammans med 10 000 andra affärsverksamheter över hela världen, att efterleva tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

  

Miljövänliga byggnader och miljödeklarationer

Hållbarhet blir en allt viktigare faktor inom byggindustrin. Bygg- och fastighetssektorn har en stor inverkan på resurs- och energianvändning och därmed på miljön. Det krävs stora mängder råmaterial och energi för att bygga och sedan förvalta byggnader. Vid försök att minska denna stora energi- och resursförbrukning har det upprättats olika byggcertifieringssystem, däribland LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och DGNB (German Sustainable Building Council). Med hjälp av dessa system har man tagit fram hållbarhetskrav för många av de produkter som används vid uppförande av byggnader. Sådana krav är oftast inriktade på att redovisa produktens miljöpåverkan liksom på möjliga negativa hälsoeffekter. Miljödeklarationer (environmental product declarations, EPD) och hälsodeklarationer (health product declarations, HPD) har därför blivit ett viktigt inslag inom byggindustrin. Tack vare dessa hjälpmedel gör certifieringssystemen att hållbarheten vid byggnation blir öppen och mätbar. De hjälper entreprenörer och investerare att utvärdera en byggnads ekologiska och ekonomiska egenskaper.

 

Här följer en lista över de viktigaste byggcertifieringssystemen över hela världen:

• LEED, USA, sedan 2000
• BREEAM, Storbritannien, sedan 1990
• DGNB, Tyskland, sedan 2008
• Green Star, Australien, sedan 2003
• HQE, Frankrike, sedan 2004
• CASBEE, Japan, sedan 2001
• MINERGIE, Schweiz, sedan 1998

 

Det finns möjlighet att ladda ned miljödeklarationer vid dormakaba Download Center.