dormakaba
Rozwiązania systemowe

Obejrzyj film oraz zdjęcie pod filmem. Odpowiedz na pytania konkursowe.

Key Visual-Touchfree access-Hygiene.jpg (1)

Do wygrania 3x iPhone XR 

500x zestaw gadżetów dormakaba

Konkurs trwa od 22.03.2021 r. do 31.05.2021 r.

Regulamin konkursu dostępny TUTAJ.

Pytania prosimy kierować na mail: konkurs.pl@dormakaba.com


DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie co celów przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród, oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jak również w celu sprawozdawczości księgowej i podatkowej (zgodnie z odrębnymi przepisami), po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do kompleksowego przeprowadzenia Konkursu, w tym wydania nagród, przeprowadzenia ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów prawa. Dane osobowe w postaci adresu e-mail podawanego przy zapisywaniu się do newslettera dormakaba Polska będą przetwarzane także po zakończeniu Konkursu do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika w celach komunikacji marketingowej z Uczestnikiem Konkursu.
2. Administratorem danych jest Organizator: dormakaba Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna, adres e-mail: personaldata.pl@dormakaba.com  
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w zakresie sprawozdawczości księgowej i podatkowej także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników również na podstawie art. 6 ust 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, dotyczącego oceny zasadności ewentualnych reklamacji i innych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie. Dane osobowe Zwycięzców, podawane przez nich pocztą elektroniczną będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, dotyczącego prawidłowego wykonania Konkursu, wydania nagród i odprowadzenia zryczałtowanego podatku od nagrody.
4. Uczestnik Konkursu może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody może być złożone w formie zwykłej pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w Konkursie. 
5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Uczestnik Konkursu ma także prawo do żądania przeniesienia danych.
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Organizator jako administrator danych informuje, że dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą profilowane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Jako że udział w Konkursie jest dobrowolny, podanie danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak wzięcie udziału w Konkursie i/lub dostarczenie ewentualnej nagrody oraz ew. odprowadzenie zryczałtowanego podatku od nagrody.