Akcja promocyjna

Zamawiaj ramieniówki i zgarniaj koszulki

Z okazji 30-lecia dormakaba Polska, zapraszamy do udziału w akcji promocyjnej!

Zasady są proste!

  • Złóż zamówienie na minimum 30 sztuk samozamykaczy ramieniowych dormakaba.

Produkty biorące udział w promocji: TS68, TS69, TS71, TS72, TS73 V, TS79, TS83, TS89 F,  TS Profil, GR200

  • Wypełnij formularz
  • Odbierz nagrodę!

 

Czas trwania promocji 15.05.2023-30.06.2023

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin promocji

Regulamin promocji

Regulamin akcji promocyjnej

„Na 30 lat dormakaba za 30 samozamykaczy ramieniowych koszulka gratis”

§ 1 Organizator, czas trwania Promocji

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej (dalej: ”Promocja”, „Sprzedaż Premiowa”) pt. „Zamawiaj szynówki i zgarniaj bluzy” jest dormakaba Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Warszawskiej 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000083569, NIP: 527-10-26-899, o kapitale zakładowym 10.000.000,00 PLN, („Organizator”). Organizator oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

2. Promocja organizowana jest z okazji 30-lecia istnienia Organizatora na rynku polskim.

3. Promocja ma charakter ogólnopolski i jest skierowana do obecnych klientów Organizatora. Informacje o Promocji będą przekazywane aktualnym klientom (ich pracownikom) za pośrednictwem poczty e-mail (tam, gdzie została wyrażona zgoda na przekazywanie informacji drogą elektroniczną). Organizator będzie informował o Sprzedaży Premiowej, jak również o innych planowanych przez siebie akcjach promocyjnych w ramach świętowania 30-lecia istnienia dormakaba Polska Sp. z o.o. także za pośrednictwem portali społecznościowych LinkedIn i Facebook oraz na stronie internetowej www.dormakaba.pl .

4. Sprzedaż Premiowa trwać będzie od 15.05.2023 r. do 30.06.2023 r. z możliwością wydłużenia lub skrócenia tej Promocji przez Organizatora i dotyczy Produktów Promocyjnych (zdefiniowanych w punkcie § 3 pkt a) Regulaminu) zamówionych w okresie od 15.05.2023 r. do 30.06.2023 r. roku (chyba, że Organizator postanowi o skróceniu lub wydłużeniu terminu do składania zamówień) przez klientów Organizatora, będących Uczestnikami Promocji, do wyczerpania puli Nagród (zgodnie z § 4 Regulaminu). Wysyłka Nagród nastąpi w terminie 7 dni od dnia zapłaty przez Uczestnika faktury VAT za zamówione Produkty Promocyjne.

5. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.dormakaba.pl. 

 

§2 Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej [dalej „Uczestnik”] może być jedynie przedsiębiorca, będący klientem  Organizatora, znajdujący się w bazie klientów dormakaba Polska Sp. z o.o., tj. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, o ile spełni warunki określone poniżej. 

2. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie podmiot nieposiadający zaległości finansowych w stosunku do Organizatora. Promocja nie jest skierowana do konsumentów.

3. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej, który decyduje następnie, czy, komu i na jakich zasadach przekaże Nagrodę (w szczególności swoim pracownikom, dokonującym zgłoszenia Uczestnika do udziału w Promocji). 

4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest:

a) złożenie w terminie trwania Promocji (w okresie od 15.05.2023 r. do 30.06.2023 r. z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust 4 Regulaminu) przez Uczestnika (upoważnionego pracownika Uczestnika), zamówienia na co najmniej 30 sztuk (lub na wielokrotność tej liczby) Produktów Promocyjnych, na adres: logistyka.polska@dormakaba.com; 

b) zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu znajdującego się na stronie www.dormakaba.pl przez Uczestnika (upoważnionego pracownika Uczestnika);

c) podanie przez Uczestnika (upoważnionego pracownika Uczestnika) w formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie www.dormakaba.pl  wymaganych danych;

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych w celu udziału w Promocji;

e) wysłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą strony www.dormakaba.pl 

5. Udział w Promocji i podanie związanych z tym danych osobowych osoby zgłaszającej Uczestnika do udziału w Sprzedaży Premiowej jest dobrowolny, przy czym osoba działająca w imieniu Uczestnika (wypełniająca i wysyłająca w imieniu Uczestnika formularz zgłoszeniowy) ma obowiązek uzyskać zgodę Uczestnika na zgłoszenie Uczestnika do udziału w Sprzedaży Premiowej. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do udziału w Promocji. Uczestnik przystępując do Promocji poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z Promocją oraz że akceptuje postanowienia Regulaminu.

 

§ 3 Zasady Sprzedaży Premiowej

Promocja polega na nagrodzeniu każdego Uczestnika, który spełni wszystkie następujące wymagania:

a) zamówi w okresie trwania Promocji co najmniej 30 produktów – samozamykaczy szynowych (TS68, TS69, TS71, TS72, TS73 V, TS79, TS83, TS89 F,  TS Profil GR200) - we wszystkich kolorach i konfiguracjach) w standardowej cenie sprzedaży oraz wg zasad i warunków wiążących klienta i Organizatora („Produkty Promocyjne”)

b) nie ma żadnych zaległości płatniczych wobec Organizatora, a faktury VAT z tytułu zakupu Produktów Promocyjnych będą opłacone w całości przed wysłaniem Nagrody, o której mowa w § 4 Regulaminu

c) wypełni i wyśle formularz zgłoszeniowy, podając w nim wszystkie niezbędne dane, w tym numer faktury VAT, stanowiącej dowód zakupu Produktów Promocyjnych.

d) Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń w Promocji pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie; jedno zgłoszenie (wypełnienie jednego formularza zgłoszeniowego) dotyczy zakupu 30 Produktów Promocyjnych lub wielokrotności liczby 30, o ile jedną fakturą VAT wystawianą przez Organizatora zostanie objętych sprzedaż więcej niż 30 Produktów Promocyjnych (wielokrotność liczby 30).

 

§ 4 Nagrody

1. Uczestnicy mogą otrzymać w Promocji następujące nagrody rzeczowe („Nagroda”)

Rodzaj Nagrody Liczba Wartość pojedynczej nagrody rzeczowej
T-shirt (rozmiary od S do XXL) 100 73,80 zł brutto

 

2. W Promocji przewidziano do wydania łącznie 100 (sto) sztuk Nagród, przyznawanych na zasadzie pierwszeństwa spełnienia wymagań udziału w Promocji oraz pod warunkiem uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty Promocyjne (pierwszeństwa dokonania zapłaty). Po wyczerpaniu liczby Nagród przeznaczonych w Promocji, Promocja ulega zakończeniu. Jedna Nagroda przysługuje Uczestnikowi za zakup 30  Produktów Promocyjnych, w przypadku zakupu wielokrotności tej liczby Uczestnik otrzymać może odpowiednio większą liczbę Nagród.

3. Nagrody będą wysyłane do Uczestnika na adres Uczestnika istniejący w bazie danych dormakaba Polska Sp. z o.o. lub inny adres podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 7 dni po dokonaniu weryfikacji przez Organizatora, że faktura VAT wskazana w formularzu zgłoszeniowym z tytułu sprzedaży Produktów Promocyjnych została przez Uczestnika opłacona. Potwierdzeniem odbioru Nagrody przez Uczestnika będzie podpisany list przewozowy. 

4. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju.

 

§ 5 Odpowiedzialność Organizatora

1. Ewentualne reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu, będącym podstawą reklamacji, nie później jednak niż do dnia 31.08.2023 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko (firmę), adres Uczestnika, ew. adres e-mail, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje powinny być przesyłane na adres Organizatora.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich wpłynięcia do Organizatora wraz z powiadomieniem Uczestnika o reklamacji.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika Konkursu z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

§ 6 Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników (osób reprezentujących Uczestnika przy zgłaszaniu udziału w Promocji, wypełnianiu i wysyłaniu formularza zgłoszeniowego) są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników oraz osób działających w imieniu Uczestników są przetwarzane jedynie co celów przeprowadzenia Promocji oraz dostarczenia Nagród, oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jak również w celu sprawozdawczości księgowej i podatkowej (zgodnie z odrębnymi przepisami), po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.  Dane osobowe Uczestników (osób działających w imieniu Uczestników) będą przetwarzane przez okres niezbędny do kompleksowego przeprowadzenia Promocji, w tym wydania Nagród, przeprowadzenia ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji oraz będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych, wynikającego z przepisów prawa.

2. Administratorem danych jest Organizator: dormakaba Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna, adres e-mail: personaldata.pl@dormakaba.com  

3. Dane osobowe Uczestników (osób działających w imieniu Uczestników) będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, a w zakresie sprawozdawczości księgowej i podatkowej także na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników (osób działających w imieniu Uczestników) również na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, dotyczącego oceny zasadności ewentualnych reklamacji i innych roszczeń zgłaszanych przez Uczestników w związku z udziałem w Sprzedaży Premiowej.

4. Uczestnik Sprzedaży Premiowej (osoba działająca w imieniu Uczestnika) może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody może być złożone w formie zwykłej pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: personaldata.pl@dormakaba.com.  

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z udziału Uczestnika w Sprzedaży Premiowej. 

6. Uczestnik Sprzedaży Premiowej (osoba działająca w imieniu Uczestnika) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uczestnik (osoba działająca w imieniu Uczestnika) ma również prawo do żądania poinformowania go o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Uczestnik Sprzedaży Premiowej (osoba działająca w imieniu Uczestnika) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9. Uczestnik Sprzedaży Premiowej (osoba działająca w imieniu Uczestnika) ma także prawo do żądania przeniesienia danych.

10. Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej (osobie działającej w imieniu Uczestnika) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Organizator jako administrator danych informuje, że dane osobowe Uczestnika Sprzedaży Premiowej (osoby działającej w imieniu Uczestnika) nie będą profilowane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Jako że udział w Promocji jest dobrowolny, podanie danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia jednak wzięcie udziału w Sprzedaży Premiowej i/lub dostarczenie Nagrody.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Udział w Sprzedaży Premiowej oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.

2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

3. Uczestnik Promocji może zrezygnować z udziału w Promocji w każdym czasie. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie na adres Organizatora.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

 

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.