dormakaba
pic_verticals_residental_3
Career

Adatvédelmi tájékoztató ügyfeleknek, beszállítóknak és szolgáltatóknak

Adatvédelmi tájékoztató ügyfeleknek, beszállítóknak és szolgáltatóknak 
2018.05.09. keltezésű 1.2 verzió

dormakaba Magyarország Zrt
1044 Budapest, Óradna utca 3/b.
A dormakaba Magyarország Zrt. nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét, és ezeket az adatokat kizárólag az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. A jelen adatvédelmi tájékoztatóval szeretnénk áttekintést adni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, és Ön milyen jogokkal rendelkezik ezzel kapcsolatban. Az, hogy milyen adatokat kezelünk vagy használunk, attól is függ, hogy Ön milyen viszonyban áll vállalatunkkal. Ennek következtében az adatvédelmi tájékoztatónak lehet olyan része, amely nem vonatkozik Önre.
A.    Felelős adatkezelő

a.    A következő vállalat felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért

dormakaba Magyarország Zrt.
Óradna utca 3/b.
1044 Budapest
Tel: 06 (1) 320 8018
E-mail: personaldata.hu@dormakaba.com


B.    Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?
Azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket a kapcsolatfelvétel során kapunk Öntől. Így például ügyféladatokat gyűjtünk, ha Ön érdeklődő e-mailt küld a központi elérhetőségünkre.
A szerződéses partnereink ügyfeleinek szállítási címeit azért gyűjtjük, hogy el tudjuk küldeni a termékeinket a megfelelő helyekre. Íly módon adatokat kapunk a szerződéses partnereinktől, akik korábban közvetlenül Önöktől kapták az adatokat.
Olyan személyes adatokat is kezelünk, amelyeket az Ön beleegyezésével nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. adóslistákból) szerzünk, vagy amelyeket az Ön engedélyével a dormakaba más vállalatai vagy harmadik felek, pl. hitelügynökségek adnak át nekünk.
A releváns személyes adatok az alábbiak lehetnek:
•    Személyi azonosító adatok és elérhetőségi információk (pl. titulus, név, cím, születési dátum, e-mail cím és telefonszám).
•    Fizetési adatok (pl. számlaadatok);
•    A szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatok (pl. szállítási címek, javítást rendelő ingatlanok címei, számlaadatok);
•    Az Ön pénzügyi helyzetével kapcsolatos információk (pl. hitelinformációk);
•    Hirdetési és értékesítési adatok (pl. megadott vagy visszavont engedélyek adatai).

C.    Az adatkezelés célja és jogalapja
A személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (EU-GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény szerint kezeljük. 

1.1    a szerződéses kötelezettségek teljesítése (az EU-GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b pontja).
Az adatokat abból a célból kezeljük, hogy teljesítsük az Önnel kötött szerződést, vagy végrehajtsunk olyan szerződéskötést megelőző intézkedéseket, amelyek az Ön kezdeményezésére történnek.
Ez történik például abban az esetben, ha Ön pótalkatrészeket, szolgáltatásokat vagy termékeket rendel tőlünk. 
Az Ön címadatait át fogjuk adni logisztikai vállalatoknak és alvállalkozó kereskedőknek annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk a kötelezettségeinket, és telepíteni/karbantartani tudjuk a terméket. Olyan esetben is megkaphatjuk az Ön címét, ha Önt telepítési vagy karbantartási ügyekben kapcsolattartóként megadja valaki, pl. egy bérbeadó.
Az adatkezelés céljaival kapcsolatban további információk találhatók az adott szerződéshez tartozó okmányokban és az üzleti feltételekben.
1.2    az érdekek mérlegelése (az EU-GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f pontja).
Az adatkezelés a saját, valamint harmadik felek törvényes érdekeink védelme érdekében történik, feltéve, hogy ezeket nem írják felül az Ön jogos érdekei. Példák:
-    Belső beszerzési piac elemzése,
-    Belső adatfeldolgozás és elemzés az ügyfél egyedi kezelése és személyre szabott ajánlatok kidolgozása érdekében,
-    Belső adatfeldolgozás és elemzés az intelligens és innovatív szolgáltatások és termékek továbbfejlesztése és kifejlesztése érdekében,
-    Törvényes követelések érvényesítése és védekezés jogviták során,
-    Bűncselekmények megelőzése és kiviszgálása,
-    Videomegfigyelés belföldi hatóság védelme érdekében, és bizonyítékok gyűjtése bűncselekmények esetében,
-    Az Ön adatainak összevetése az Európai Unió szankciós és embargó listájával,
-    Látogatói napló vezetése a vállalati létesítményekben, a belépők nevének és rendszámának rögzítésével.

1.3    az Ön hozzájárulása alapján (az EU-GDPR 6. cikkének 1. a pontja)
Amennyiben Ön a hozzájárulását adja ahhoz, hogy bizonyos célokra kezeljük az Ön személyes adatait (pl. közvetlen értékesítés telefonon, részvétel versenyben), akkor ezen az alapon törvényes az Ön adatainak kezelése. Ezt a beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja. Ez az EU-GDPR hatályba lépése, tehát 2018. május 25. előtt adott beleegyező nyilatkozatokra is érvényes.  A beleegyezések visszavonása csak a jövőre vonatkozik, és nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés törvényességét.
1.4    a törvényi előírások szerint (az EU-GDPR 6. cikkének 1. c pontja)
A kereskedelmi és adózási előírások teljesítése érdekében az Ön személyes adatait az adatkezelési cél teljesüléséig, fennálltáig fogjuk tárolni. Az európai uniós jogszabályok értelmében az ügyfeleknek történő szállítások során kötelesek vagyunk figyelembe venni az embargó és bojkott listákat, valamint a beszállítók és szolgáltatók kötelezettségeit.
D.    A személyes adatok címzettjei
Vállalatunkon belül az Ön adataihoz olyan személyek vagy részlegek férhetnek hozzá, akik vagy amelyek számára azok szükségesek a vállalatnál ellátott feladataik elvégzéséhez, illetve szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez.
Az általunk igénybe vett szolgáltatók szintén megkaphatják az Ön adatait. Ezek elsősorban más dormakaba vállalatok, valamint egyéb vállalatok, ideértve a postai és nyomtatási szolgáltatókat, számítástechnikai szolgáltatókat, telekommunikációs szolgáltatókat (call centerek), kereskedelmi partnereket, webes szolgáltatókat, hitelügynökségeket, behajtó ügynökségeket és egyéb, a megrendelések teljesítése érdekében igénybe vett szolgáltatókat.
Bizonyos körülmények között a személyes adatok átadhatók állami szerveknek , pl. adóhatóságnak, igazságügyi és rendvédelmi szerveknek (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság), ügyvédeknek és közjegyzőknek, valamint könyvelőknek.
Különösképpen a következő címzettek kaphatják meg az Ön személyes adatait:
•    Fuvarozó, csomagküldő vállalatok
•    Jogi képviselők
•    Követeléskezelők
•    Vagyonvédelemmel foglalkozó társaságok
•    Vámügynökség

E.    Továbbítás harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez
Főszabály szerint csak az Európai Gazdasági Térségen belüli címzetteknek adjuk át az Ön személyes adatait.

F.    A tárolás időtartama
Minden esetben töröljük az Ön személyes adatait akkor, ha az adatkezelés célja megszűnt, minden kölcsönös kötelezettség teljesült, és nem áll fenn egyéb törvényes kötelezettség vagy ok az adatok tárolására. 
Törvényes adattárolási kötelezettségek különösen az adózási jogszabályokból adódnak. 

G.    Az Ön adatvédelmi jogai
Önt az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg a jogszabályi rendelkezések szerint: 

1.    tájékoztatás az általunk tárolt adatokról (EU-GDPR 15.cikk), valamint
2.    a helyesbítéshez való jog (az EU GDPR 16. cikke) 
3.    a törléshez való jog (az EU GDPR 17. cikke) 
4.    az adatkezelés korlátozásához való jog (az EU GDPR 18. cikke) 
5.    az adathordozhatósághoz való jog (az EU GDPR 20. cikke)
6.    és a tiltakozáshoz való jog (az EU GDPR 21. cikke)
Önnek jogában áll panaszt tenni a felelős felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhat. Az eljárást lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani.

H.    Szükséges megadnom Önöknek a személyes adataimat?
Üzleti kapcsolatunk keretében Önnek meg kell adnia azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek az üzleti kapcsolat kezdeményezéséhez, teljesítéséhez és megszüntetéséhez, valamint a kapcsolódó szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, illetve azokat, amelyeket  be kell kérnünk a törvényi előírások szerint. A fenti adatok nélkül általában nem tudjuk megkötni Önnel a szerződést, illetve nem tudjuk  teljesíteni azt. 
Szerződéseinkben és weboldalunkon egyértelműen jelöljük, hogy melyek az önkéntesen és melyek a kötelező jelleggel megadandó információk.
I.    Automatikus döntéshozás egyedi esetekben A profilalkotás [1] a profilok [2] létrehozását, aktualizálását és használatát jelenti adatgyűjtés útján (ideértve az interneten szerzett adatokat is), valamint azok későbbi elemzését és értékelését az egyének azonosítása és monitorozása, valamint a (direkt) marketing optimalizálása és előrejelzése érdekében, vagy pedig a szavazási szokások, magatartás vagy vélemény befolyásolása érdekében.
Az ügyfelekről és egyéb szerződéses partnerekről hitelinformációkat gyűjtünk. Ennek során értékeljük, hogy az Ön hitelminősítése megfelelő-e ahhoz, hogy megkössük Önnel az adott szerződést. Ez a döntés részben automatikusan, statisztikai módszerek és hitelügynökségektől kapott információk felhasználásával születik meg.
Az EU-GDPR 22. cikkének  értelemében nem alkalmazunk teljesen automatikus döntéshozási folyamatokat az üzleti kapcsolatok létesítéshez és teljesítéséhez. 
J.    Profilalkotás
Ahhoz, hogy célzott információkat tudjunk adni Önnek termékeinkről, időnként 'profilalkotást' alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy bizonyos személyes aspektusok értékelése céljából dolgozzuk fel az Ön adatait. Ez lehetővé teszi a személyre szabott kommunikációt és hirdetéseket, ideértve a piackutatást és a véleménykutatást is. 

K.    Tiltakozási jog

1.    A tiltakozási jog egyes esetekben
Önnek joga van arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen  az adott személyes helyzetéből adódó okok miatt, amennyiben az adatkezelés az EU GDPR 6. cikke 1 bekezdésének e. pontjában (közérdekű adatkezelés) és az EU GDPR  6. cikke  f. pontjában (adatkezelés az érdekek mérlegelése céljából) meghatározott jogi alapon történik. Ugyanez vonatkozik az e feltétel által támogatott profilkészítésre is. 

Amennyiben tiltakozást nyújt be, tartózkodunk az Ön személyes adatainak a kezelésétől mindaddig, amíg olyan kötelező, jogszerű okokat nem tudunk bemutatni az adatok kezelésére, amelyek fontosabbak, mint az Ön érdekei, jogai és szabadsága, vagy jogszerű követelések érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálják.

2.    A direkt marketing céljából történő adatkezelés elutasításának joga
Elszigetelt esetekben előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük.  Önnek jogában áll bármikor elutasítani, hogy személyes adatat ilyen típusú marketing célokhoz kezeljük. Ez a direkt marketinggel kapcsolatos profilalkotásra is érvényes.

3.    Az Ön  tiltakozásának címzettje
Bármilyen formátumban elküldheti a tiltakozását „Tiltakozás” tárgy megnevezéssel a következő címre, nevének, lakcímének és születési dátumának megadásával:

dormakaba Magyarország Zrt (1044 Budapest, Óradna utca 3/b.)
e-mail: personaldata.hu@dormakaba.com