dormakaba
craftsman_1040x260
Service

Wettelijke verplichtingen

Uw verplichting

Een veilige gebouwomgeving bieden

Wij zijn er om u te helpen.  Er zijn 2 belangrijke wetgevingsteksten die van invloed zijn op de levering en het onderhoud van deuren waarvan u op de hoogte moet zijn met betrekking tot toegankelijkheid, brandveiligheid en algemene gezondheids- en veiligheidsverplichtingen.
Wij kunnen u helpen om op een kosteneffectieve manier tegemoet te komen aan de uiteenlopende en mogelijk tegenstrijdige vereisten van de regelgeving om ervoor te zorgen dat uw bedrijf veilig en legaal is.

Wettelijke vereisten

Gelijkheid Wet 2010

Deze wetgeving legt een zorgplicht op aan alle dienstverleners om de fysieke barrières weg te nemen die mensen met een handicap beletten toegang te krijgen tot een dienst. Het vereist dat u redelijke aanpassingen doet in uw gebouwen waar een fysieke eigenschap het voor een persoon onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt om gebruik te maken van de diensten die u aan het publiek aanbiedt.  Bij dormakaba zijn wij experts in het voldoen aan deze eisen "Ontwerp van gebouwen en hun aanpak om tegemoet te komen aan de behoeften van personen met een mobiele beperking" en de respectievelijke bouwvoorschriften.  Wij kunnen u helpen uw ruimten toegankelijk te maken voor iedereen.
Hervorming van de regelgeving (verordening brandveiligheid 2005)

Krachtens het Besluit brandveiligheid moet de "verantwoordelijke persoon" voor het gebouw zijn eigen risicobeoordeling voor de brandveiligheid van het gebouw voltooien en alle maatregelen treffen die uit de risicobeoordeling voortvloeien.  Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot een boete of sanctie (of beide) en een bouwverzekering ongeldig maken.
Een belangrijk onderdeel van uw risicobeoordeling is ervoor te zorgen dat alle brandwerende deuren en nooddeuren/vluchtdeuren aan de vereiste normen voldoen.
Wij kunnen uw risicobeoordeling niet voor u uitvoeren, maar wij kunnen ervoor zorgen dat al uw branddeuren en vluchtdeuren goed onderhouden en in goede staat zijn.

Automatische deuren - EN 16005:2012

EN 16005:2012 vereist dat om de veilige werking, betrouwbaarheid op lange termijn en efficiënt functioneren van een automatische deur (inclusief beschermingsmiddelen en veiligheidssystemen) te waarborgen, deze regelmatig moeten worden onderhouden volgens de specificaties van de fabrikant.  Zij zullen ook de frequentie van het uit te voeren onderhoud specificeren.
De standaard aanbevolen frequentie voor het onderhoud van automatische deuren is minstens één keer per jaar, afhankelijk van gebruik, verkeer etc.  Alle servicecontracten van dormakaba, bezoekfrequentie etc. zijn afgestemd op uw behoeften, gebruik en de vereisten voor uw apparatuur.
Krachtens EN 16005 is ook een regelmatige risicobeoordeling en -inspectie vereist door de eigenaar/bewoner.  Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaars om ervoor te zorgen dat hun automatische deurapparatuur regelmatig wordt onderhouden volgens de specificaties van de fabrikant.  De eigenaar is er ook verantwoordelijk voor dat alle onderhoudswerkzaamheden worden geregistreerd in het logboek van de apparatuur.
De routine-onderhoudsinstructies moeten eenvoudige algemene instructies bevatten waarin het onderhoud dat door de eigenaar zonder specifieke deskundigheid kan worden uitgevoerd, wordt benadrukt en waarin alle andere onderhoudswerkzaamheden die door vakmensen moeten worden uitgevoerd, worden aangegeven.

Manuele deuren

Onbewaakte handbediende deuren kunnen vastzitten, luidruchtig worden, dichtslaan, te langzaam werken of niet volledig sluiten.  Als dit bij een gewone deur gebeurt, is dit onveilig of hoogstens vervelend, maar bij een branddeur is dit potentieel dodelijk.
Deurdrangers, ook weleens deursluiters genaamd, worden niet alleen om brandveiligheidsredenen, maar ook om redenen als privacy, geluidsreductie en beveiliging op deuren gemonteerd.  Ze vereisen regelmatige controles om ervoor te zorgen dat deuren correct worden gesloten om te voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake brandveiligheid en tegelijkertijd om alle gebruikers van gebouwen gemakkelijk toegang te bieden.

Toegankelijkheid & handbediende deuren
De Wet Gelijkheid legt de zorgplicht op aan dienstverleners om de fysieke barrières weg te nemen die mensen beletten toegang te krijgen tot een gebouw of dienst.  De specifieke prestaties van de deurdrangers om aan deze eis te voldoen, worden gedetailleerd beschreven in de bouwvoorschriften, die bepalen dat:"... een deurdranger moet een openingskracht hebben van minder dan 30N tussen 0º en 30º graden en minder dan 22,5N tussen 30º en 60º graden...".
Niet alle deurdrangers die op de markt verkrijgbaar zijn, kunnen ertoe bijdragen dat deuren aan de criteria voldoen; dormakaba deurdrangers werden getest en gecertificeerd door onafhankelijke instanties om aan te tonen dat ze aan de eisen van de bouwvoorschriften, onder meer met betrekking tot de benodigde duwkracht voor het openen van de deur.   Zonder regelmatig onderhoud van het deurbeslag, kan de weerstand voor het openen en sluiten van deuren zodanig toenemen dat het vermogen van mensen om door de deur te gaan, kan worden beïnvloed.  De openingskracht moet daarom regelmatig worden gecontroleerd.